Witamy na stronie PSSE Kraków

IV edycja - „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zaprasza do realizacji ostatniej, IV edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego w zakresie profilaktyki uzależnień pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, który jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Głównym celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do placówek dostarczone będą pomoce dydaktyczne.

Czas realizacji programu od 5 września do 10 listopada 2016 r.

Dyrektorzy zainteresowani przystąpieniem do programu oraz wyrażający chęć kontynuacji programu proszeni są o przesłanie zgłoszenia na załączonym formularzu do dnia 24.06.2016 r. na adres pocztowy:

 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krakowie

Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

ul. Gazowa 15,  31 – 060 Kraków,

faxem: 12 430 69 96

 

lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w programie i życzę wielu sukcesów w jego realizacji oraz satysfakcji z osiąganych wyników.

 

 

Opracował: Mariola Koziarz

Dystrybucja preparatów szczepionkowych z zachowaniem łańcucha chłodniczego, w tym monitoringu temperatury transportu i magazynowania

Szczepionki jako leki pochodzenia biologicznego są szczególnie wrażliwe na zmiany temperatury. Nawet chwilowe zamrożenie szczepionki w lodówce lub jej przegrzanie może doprowadzić do zmniejszenia lub całkowitego braku ich skuteczności. Procedury związane z transportem i przechowywaniem szczepionek zawierają wskazania dot. bezwzględnego zachowania łańcucha chłodniczego, co ma zapobiec zarówno negatywnym konsekwencjom dla osób szczepionych, jak i stratom finansowym.

Należy bezwzględnie przestrzegać ustalonych przez producentów preparatów szczepionkowych zasad ich przechowywania i transportu od momentu produkcji do chwili użycia w punktach szczepień:

 • Transport preparatów szczepionkowych powinien być przeprowadzony z zachowaniem łańcucha chłodniczego, tj. w temperaturze od +2°C do +8°C,   zapewniajac odpowiednie jego warunki tzn. stosować opakowanie termoizolacyjne zgodne z zaleceniami producenta (np. termotorba, pudełko ze styropianu) z wkładem chłodzącym oraz termometrem w celu kontroli temperatury.
 • Szczepionki zakupione przez pacjenta w aptece powinny być jak najszybciej dostarczone w opakowaniu termoizolacyjnym z zachowaniem łańcucha chłodniczego do gabinetu szczepień, a jeśli wizytę wyznaczono w późniejszym terminie – przechowywane w lodówce w temperaturzeod +2°C do +8°C.
 • Szczepionki pobrane przez świadczeniodawców z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej mają być przechowywać w punkcie szczepień          w sprawnej chłodziarce przeznaczonej tylko do tego celu, wyposażonej w odpowiedni system pomiaru i monitorowania temperatury, gwarantującej zachowanie stabilności termicznej znajdujących się w niej szczepionek w granicach od +2°C do +8°C .
 • Preparaty szczepionkowe powinny być przechowywane w urządzeniach chłodniczych usytuowanych z dala od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego, a okna w pomieszczeniu powinny być zabezpieczone przed nadmiernym nasłonecznieniem, co zapewni właściwe warunki do funkcjonowania urządzeń chłodniczych.
 • Rozmieszczając w chłodziarce opakowania jednostkowe należy zachować odstęp 5-10 cm od ścian wewnętrznych w celu utrzymania obiegu powietrza.
 • Szczepionek nie należy umieszczać na drzwiach chłodziarki z uwagi na największe wahania temperatury oraz w bezpośrednim sąsiedztwie    agregatu co z kolei grozi ich zamrożeniem.
 • Nigdy nie należy umieszczać preparatów szczepionkowych w zamrażalniku.
 • Nie należy przechowywać w tej samej chłodziarce szczepionek i innych leków, preparatów medycznych oraz żywności.
 • Należy stale, całą dobę (codziennie, także w dni wolne od pracy) monitorować temperaturę wewnątrz chłodziarki tj. ciągłe monitorowanie urządzeniami elektronicznymi z funkcją rejestracji wartości temperatury oraz powiadamiania w przypadku nieprawidłowej temperatury.
 • Odczyt temperatury należy udokumentować wpisem w rejestrze potwierdzonym podpisem osoby dokonującej kontroli temperatury.
 • Jeżeli temperatura w chłodziarce przekroczy dopuszczalny zakres, szczepionki należy przenieść niezwłocznie do innej, sprawnej chłodziarki.
 • W sytuacjach awaryjnych (brak zasilania, awaria urządzenia chłodniczego) należy bezzwłocznie zapewnić ciągłość „łańcucha chłodniczego” zgodnie z opracowanymi przez podmiot leczniczy instrukcjami /procedurami postępowania.
 • W ramach zabezpieczenia preparatów szczepionkowych niezbędne jest zapewnienie zasilania zastępczego dla urządzeń chłodniczych na wypadek braku dopływu energii elektrycznej, co zapewnia ich maksymalne bezpieczeństwo do czasu podjęcia działań mających na celu ich pełne zabezpieczenie.

Efektem nieprzestrzegania powszechnie znanych rygorów termicznych podczas dystrybucji i przechowania szczepionek jest z jednej strony ryzyko narażenia na utratę zdrowia pacjentów otrzymujących przemrożone lub przegrzane szczepionki, bądź narażenie tych pacjentów na ryzyko zachorowania na choroby, którym z założenia mamy zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, o ile podawane szczepionki są aktywne i skuteczne. Z drugiej zaś strony niewłaściwe gospodarowanie szczepionkami powoduje wymierne i znaczące straty dla budżetu państwa finansującego szczepienia ochronne. Odpowiedzialność za  realizację szczepień ochronnych u pacjentów oraz za prawidłowe przechowywanie szczepionek stosowanych w ramach Programu Szczepień Ochronnych spoczywa na Kierownikach podmiotów leczniczych. Są oni zobowiązani do dołożenia wszelkich starań, aby preparaty szczepionkowe zostały w pełni wykorzystane.

Stanowisko Ministra Zdrowia z czerwca 2014 roku określa jednolite zasady postępowania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach wystąpienia w podmiotach leczniczych zaniedbań w zakresie przechowywania szczepionek przeznaczonych do realizacji Programu Szczepień Ochronnych w Polsce tj. „W przypadku niedotrzymania powyższych wymogów i powstania szkody, polegającej na zniszczeniu szczepionek przeznaczonych do szczepień obowiązkowych w ramach realizacji świadczeń zdrowotnych, minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie przedłożonej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji w tej sprawie, podejmie działania wyjaśniające względem podmiotu przechowującego szczepionki wraz ze wskazaniem okoliczności zniszczenia szczepionek. Następnie może wezwać dany podmiot do zapłaty za te szczepionki, a w dalszej kolejności w przypadku nie wywiązania się podmiotu z uregulowania należności może skierować sprawę na drogę sądową, o ile zachodzić będą przesłanki odpowiedzialności, przy czym zakres i sposób formułowania roszczeń będzie uzależniony od konkretnego stanu faktycznego”. 

 

 

 

Opracowały: E. Skupińska, A. Pawlik

Zasady zgłaszania podejrzeń lub zachorowań na choroby zakaźne, zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej oraz dodatnich biologicznych czynników chorobotwórczych w okresie od dnia 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. podczas Światowych Dni Młodzieży

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z wejściem w życie Ustawy z 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 393), informuje o obowiązku zgłaszania w okresie od 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. każdego przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej oraz każdego przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u osoby mającej miejsce zamieszkania lub przebywającej na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym ŚDM  w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badaniaZapis ten reguluje art. 18 przedmiotowej ustawy.

Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia wykaz zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych, które będą podlegać zgłoszeniu w ww. terminie oraz szczegółowy sposób dokonywania tych zgłoszeń.

W chwili ukazania się stosownego rozporządzenia informacja o powyższym zostanie zamieszczona na stronie  BIP PSSE w Krakowie.

 

Wyk. W. Konderak

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Przedsiębiorca branży przetwórstwa tworzyw sztucznych ma obecnie na gruncie prawa polskiego bardzo jasno określone zasady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyczyniło się do tego wydanie rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 81 poz. 735), które szczegółowo i wyczerpująco reguluje obowiązki pracodawcy, w którego przedsiębiorstwie przetwarzane są tworzywa sztuczne. Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2014 poz. 817) oraz w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zm.).

Pomimo uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przetwórstwo tworzyw sztucznych nadal charakteryzuje się nasilonym występowaniem zagrożeń urazowych oraz chorobowych. Źródła czynników, które powodują najwięcej wypadków w tym sektorze gospodarki to: maszyny produkcyjne i pomocnicze takie jak: wtryskarki, prasy, wytłaczarki, walcarki, młyny do rozdrabniania, noże, które mogą spowodować wystąpienie zdarzenia wypadkowego związanego z uderzeniem, pochwyceniem człowieka przez maszyny ich części lub oprzyrządowanie i zetknięciem się człowieka z ostrymi narzędziami będącymi w ruchu.

Przyprzetwórstwie tworzyw sztucznych powinno się stosować odpowiednie maszyny, instalacje i urządzenia, które ograniczałyby ryzyko wystąpienia wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych, systematycznie kontrolując przestrzeganie wymagań bhp przy ich eksploatacji, zwracając uwagę przede wszystkim na to, aby:

 • urządzenia powodujące pylenie (np. przeznaczone do rozdrabniania lub mielenia tworzyw sztucznych) były wyposażone w systemy odpylające,
 • urządzenia mogące powodować zanieczyszczenie czynnikiem chemicznym były zainstalowane w oddzielnym pomieszczeniu wyposażonym w wentylację mechaniczną,
 • urządzenia z obracającymi się walcami roboczymi, bębnami lub rolkami były zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wciągnięcie odzieży lub rąk pracownika,
 • urządzenia stanowiące źródła pól elektromagnetycznych były wyposażone w ekrany chroniące pracowników przed działaniem tych pól,
 • elementy urządzeń, które podczas pracy nagrzewają się do temperatury powodującej oparzenia rąk pracownika były wyposażone w odpowiednie osłony,

Do prac szczególnie niebezpiecznych przy przetwórstwie tworzyw sztucznych zalicza się
w szczególności:

 1. sporządzanie roztworów z rozpuszczalnikami organicznymi,
 2. czyszczenie odpadów tworzyw sztucznych przy pomocy gorącej wody, w tym z detergentami, lub rozpuszczalników organicznych.

Pracodawca musi posiadać karty charakterystyki dla wszystkich chemikaliów wykorzystywanych lub znajdujących się w miejscu pracy. Karty muszą być przygotowane z myślą o danym zastosowaniu i muszą zawierać informacje o niezbędnych procedurach zapobiegających zagrożeniom i środkach ostrożności.

Jeżeli istnieje ryzyko, że niebezpieczne chemikalia wejdą w kontakt ze skórą lub dojdzie do narażenia przez drogi oddechowe pracodawca ma obowiązek poprawić warunki przez zmianę procesu pracy.

W przypadku, gdy zanieczyszczeń chemicznych nie można uniknąć, należy zainstalować skuteczną wentylację wyciągową obok źródła zanieczyszczeń. Odprowadzane powietrze nie może trafiać z powrotem do cyrkulacji.

Jeżeli rozwiązanie problemu za pomocą wentylacji lub hermetyzacji, nie jest możliwe ze względów praktycznych, pracownicy muszą stosować środki ochrony indywidualnej, takie jak rękawice, sprzęt ochrony dróg oddechowych (maski), gogle itp.

 

Wyk. M. Brzuchacz

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie