Witamy na stronie PSSE Kraków

Konsekwencje zdrowotne wynikające z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie słoneczne.

Światło słonecznebez wątpienia jest jednym z czynników warunkujących życie na ziemi. Szczególnie wiosną i wczesnym latem stęsknieni po długim okresie zimowym, nie możemy się doczekać, kiedy wystawiamy się „na słońce”. Jednocześnie często zapominamy jak bardzo niebezpieczne może być dla nas jego promieniowanie.

Najczęściej mówi się o negatywnych konsekwencjach płynących z promieni UV, przestrzegając przed przebywaniem w bardzo nasłonecznionych miejscach, strasząc rakiem i przedwczesnym starzeniem skóry. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w lecie należy stosować kremy z filtrem ochronnym, koniecznie trzeba chronić głowę przed słońcem, a w samo południe upalnego dnia nie powinno się wychodzić na zewnątrz, ale pamiętajmy także o pozytywnym wpływie słońca na nasz organizm.

Czytaj więcej...

Informacja dla podmiotów prowadzących działalność na terenie Miasta Krakowa i gminy Mogilany-Libertów, objętym przerwą w dostawie wody w dniach 1-2 lipca 2015 r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z informacją uzyskaną od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, o przerwie w dostawie wody dla części miasta Krakowa (os. Wróblowice, os. Swoszowice, os. Jugowice, os. Opatkowice, os. Kliny, os. Żywieckie, os. Kobierzyn, os. Skotniki, os. Sidzina oraz  Gmina Mogilany - Libertów) w dniach 01.07.2015 r. od godz.1.00 do 02.07.2015r. do godz. 13.00  informuje, zgodnie z deklaracją Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie można będzie korzystać z zastępczych punktów poboru wody wskazanych przez dostawcę wody jw.

Wykaz  zastępczych punktów poboru wody umieszczony jest na stronie internetowej MPWIK

www.wodociagi.krakow.pl. Ponadto informację w sprawie zastępczych punktów poboru wody  można uzyskać pod numerami telefonów 994, 12 424-23-03 lub 12 422-92-05.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego

i zapobieżenia wystąpienia zakażeń oraz chorób zakaźnych

zaleca i przypomina:

 

I)     Przedsiębiorcom prowadzącym działalność w obszarze żywieniowym

 

Zgodnie z Rozporządzeniem WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych/Dziennik Urzędowy UE, L 139, 30/04/2004 P. 0001-0054/Nr 852/2004 to przedsiębiorstwo na każdym etapie produkcji przetwarzania i dystrybucji żywności  jest zobowiązane do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony konsumentów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. W związku z powyższym, w czasie okresowego braku bieżącej wody, po przeprowadzonej analizie ryzyka podmioty prowadzące działalność w zakładach żywieniowo-żywnościowych takich jak (piekarnie, ciastkarnie, restauracje, punkty małej gastronomii, stołówki w żłobkach, przedszkolach, sanatoriach, sklepy spożywcze itp. powinny podjąć decyzję o czasowym zamknięciu zakładu bądź ograniczeniu działalności, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń żywności.

W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu działalności żywieniowo-żywnościowej należy: 

 • w obiektach ( w przedszkolach, żłobkach), gdzie podawane są posiłki w formie cateringu

- zapewnić wystarczającą ilość wody donoszonej butelkowanej w oryginalnych opakowaniach producenta adekwatną do ilości dzieci,

- podawać w tym czasie wyłącznie gotowe posiłki (np. dania w słoiczkach, soczki w kartonikach) przy użyciu naczyń i sztućców jednorazowego użycia,

 • w zakładach przygotowujących posiłki (szpital, zakłady cateringowe, restauracje, zakłady małej gastronomii)

- zapewnić wystarczającą ilość wody donoszonej butelkowanej w oryginalnych opakowaniach producenta,

- przygotowywać wyłącznie surówki, sałatki, soki na bazie półproduktów i gotowych wyrobów (czyli warzyw i owoców dostarczanych do zakładu po obróbce wstępnej), jednakże sugeruje się podawanie wszystkich posiłków w tym czasie po obróbce termicznej w naczyniach i opakowaniach jednorazowego użycia przy użyciu sztućców jednorazowych,

 • w zakładach produkcyjnych (piekarnie, ciastkarnie) ograniczyć działalność do produkcji wyrobów suchych (bez kremów)

- zapewnić wystarczającą ilość wody donoszonej butelkowanej w oryginalnych opakowaniach producenta,

 • w sklepach ograniczyć prowadzoną działalność do sprzedaży środków spożywczych pakowanych jednostkowo

- zapewnić wystarczającą ilość wody donoszonej butelkowanej w oryginalnych opakowaniach producenta,

Ponadto we wszystkich obiektach żywnościowo-żywieniowych należy  zapewnić warunki do higienicznego mycia i dezynfekcji rąk poprzez zwiększenie zapasu środków do dezynfekcji rąk, a sprzęt podręczny tj. deski, noże dezynfekować poprzez przelewanie go wrzątkiem.

 

II)    Kierownikom podmiotów leczniczych

Kierownicy podmiotów leczniczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, mają obowiązek podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Do nich należy również ocena ryzyka wystąpienia zakażenia związanego z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych. Powyższe wynika z regulacji prawnych tj. art.11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z poźn. zm).

W związku z powyższym decyzję o wstrzymaniu lub ograniczeniu przyjęć pacjentów podejmują kierownicy podmiotów. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie planowanego wyłączenia wody zaleca się:

 • zabezpieczyć odpowiednią ilość wody(awaryjne zapasy wody),
 • zapewnić zwiększoną ilość środków dezynfekcyjnych do higieny rąk i środków ochrony osobistej,
 • ograniczyć przyjęcia pacjentów do niezbędnych we wskazanym okresie czasu,
 • w przypadku konieczności wykonania zabiegów wymagających przerwania ciągłości tkanki odsyłać do specjalistycznych placówek w rejonie nieobjętym pracami modernizacyjnymi sieci wodociągowej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zaleca by w placówkach świadczących usługi oparte na stosowaniu sprzętu medycznego uzależnionego od poboru wody wstrzymać przyjmowanie pacjentów w okresie braku bieżącej wody.

 

III)   Dyrektorom placówek oświatowych – żłobków, przedszkoli i klubów malucha

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor szkoły jak i przedszkola zobowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, oraz zapisem § 8 wskazanego rozporządzenia, wpomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz środki higieny osobistej, a urządzenia sanitarnohigieniczne powinny być utrzymywane w czystości. Natomiast § 11 stanowi, iż w razie braku sieci wodociągowej, w szkole i placówce zapewnia się inne źródło wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia.

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci spoczywa na dyrektorach placówek oświatowych.

W związku z planowanym brakiem dostaw wody w przypadku prowadzenia działalnościplacówka powinna:

 • zgromadzić odpowiedni zapas wody zdatnej do picia i na potrzeby gospodarcze,
 • zapewnić właściwe mycie i dezynfekcję węzłów sanitarnych, w tym umywalek, muszli ustępowych,
 • nadzorować przestrzeganie mycia rąk przez dzieci szczególnie przed spożywaniem  posiłków, po każdorazowym korzystaniu przez nie z toalety, każdorazowym korzystaniu z placu zabaw itp.,
 • zapewnić odpowiednią ilość materiałów do utrzymania higieny m. in. jednorazowych chusteczek nawilżających oraz dezynfekcyjnych,

 

IV)  Właścicielom hoteli, pensjonatów i innych pomiotów świadczących usługi z zakresu hotelarstwa oraz obiektów świadczących usługi pielęgnacyjne tj. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej

Zgodnie z art 22 pkt.1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. W związku z powyższym, zasadnym byłoby podjęcie decyzji przez właściciela/ zarządzającego obiektem o czasowym zaprzestaniu świadczenia usług pielęgnacyjnych, bądź ograniczeniu ich zakresu (w dniach 1 i 2 lipca 2015r.), w szczególności w przypadku wykonywania zabiegów naruszających ciągłość tkanki.

W przypadku podjęcia przez właściciela/zarządzającego obiektem decyzji o świadczeniu usług pielęgnacyjnych pomimo braku bieżącej wody, należy zapewnić właściwe warunki sanitarne, poprzez:

 • zapewnienie odpowiedniej ilości wody (ze źródeł zastępczych) do utrzymania czystości pomieszczeń,
 • zapewnienie odpowiedniej ilości wody do higieny rąk personelu i przyrządów kosmetycznych i fryzjerskich (butelkowanej lub z beczkowozów spełniającą wymogi wody do picia)
 • zintensyfikowanie dezynfekcji powierzchni i urządzeń 

 

Tut. Inspektor Sanitarny przypomina, iż podstawową strategią w zapobieganiu zakażeniom jest zapewnienie odpowiedniej higieny na stanowisku pracy podczas wykonywania zabiegów m.in. poprzez używanie czystych narzędzi i przyborów fryzjerskich i kosmetycznych, a także odpowiednią higienę rąk personelu. Brak bieżącej wody może znacznie utrudnić zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych w obiekcie.

 

W przypadku obiektów świadczących usługi noclegowe, wskazane byłoby wstrzymanie rezerwacji w dniach, w których nastąpi przerwa w dostawie wody. W przeciwnym wypadku właściciel/ zarządzający obiektem zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość wody ze źródeł zastępczych do kąpieli i celów sanitarnych dla gości hotelowych, jak również do utrzymania bieżącej czystości w obiekcie.

 

V)   Pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą

Pracodawca jest obowiązany zapewnić dostateczną ilość wody nadającej się do picia oraz wodę do celów higienicznosanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.

 

Obowiązek ten jest zawarty w § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

W przypadku gdy pracodawca podejmie decyzję o funkcjonowaniu zakładu pracy, pomimo przerwy w dostawie wody, wówczas zobowiązany jest do zabezpieczenia potrzebnej ilości wody na ten okres tj.:

 1. zabezpieczyć wodę do picia poprzez zapewnienie np.:

          - dystrybutorów z wodą,

- baniaków z wodą – najczęściej pięciolitrowe,

- wody butelkowanej

- beczkowozów z wodą

 1. zabezpieczyć wodę do celów sanitarnohigienicznych i gospodarczych poprzez np.:

- zapewnienie zapasu wody w wannach bądź innych naczyniach,

- zapewnienie nawilżanych chusteczek

-  zapewnienie środków do dezynfekcji rąk bez wody

- pozostawienie w toalecie naczynia służącego do  spłukiwania wc

- zapewnienie przenośnych kabin toaletowych.

Komunikat nr 1 bieżąca ocena jakości wody w akwenie Budzyń/Kryspinów - miejsce wykorzystywane do kąpieli „Zalew na Piaskach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie art. 4 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.); art. 34 d ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm); § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2011 r. Nr 86, poz. 478) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)  mając na uwadze otrzymane sprawozdania z przeprowadzonych badań wody nr PL/LW/254/2015 i PL/LW/255/2015 pobranej w dniu 16.06.2015 r. w Miejscu wykorzystywanym do kąpieli – Budzyń/Kryspinów  - „Zalew na Piaskach”i po dokonaniu bieżącej oceny jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych

 

stwierdza o  przydatności wody  do kąpieli

 

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Opracowała: Barbara Bartosik
data aktualizacji: 25.06.2015  r.                      

MERS w Azji – informacja dla podróżujących do Korei Południowej

W związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą wystąpienia w bieżącym roku przypadków Middle East Respiratory Syndrom (MERS) na terenie Korei Południowej podróżującym do tego kraju zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Wirus MERS-CoV, wywołujący ostre zakażenia układu oddechowego, należy do grupy koronawirusów.

Dotychczas przypadki zachorowań na MERS odnotowano na Półwyspie Arabskim (w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Omanie, Jordanii oraz Kuwejcie). W obecnym roku zaobserwowano rozprzestrzenianie się wirusa MERS-CoV w kolejny region świata.

Okres inkubacji MERS wynosi 2 do 14 dni

Objawy zachorowania (od umiarkowanie łagodnych do ostrych) to:

 • gorączka >380C,
 • kaszel,
 • krótki oddech,
 • dreszcze /bóle mięśni ,
 • złe samopoczucie,
 • duszność,
 • trudności w oddychaniu,
 • czasemwymioty, biegunka, bóle brzucha.

Podróżujący udający się do Korei Południowej powinni przestrzegać ogólnych zasad higieny,które zmniejszają ryzyko zakażenia różnymi patogenami:

 • stosować zasady higieny osobistej, w tym często myć ręce z użyciem mydła oraz środka dezynfekującego,
 • przestrzegać zasad higieny w czasie kaszlu tj. w czasie kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową a w przypadku braku chusteczek – kaszleć i kichać w zgięcie łokciowe
 • unikać dotykania zanieczyszczonymi rękoma oczu, ust i nosa
 • unikać spożywania niegotowanego /niesmażonego mięsa oraz niepasteryzowanego mleka - szczególnie pochodzącego od wielbłądów,
 • unikać spożywania żywności przygotowanej w niewłaściwych warunkach sanitarnych np. przygotowanych na ulicznych straganach,
 • myć owoce i warzywa przed spożyciem.

Należy unikać kontaktu z osobami chorymi, w tym mającymi objawy grypopodobne, biegunkę (lub inne objawy nieżytu żołądkowo-jelitowego), w tym podczas wizyt lub pobytu w placówkach ochrony zdrowia.

Mając na uwadze zbliżający się okres wakacyjny, a więc czas zwiększonego podróżowania oraz zaistniałą sytuację występowania MERS w przypadku planowania wyjazdu do regionu jw. należy unikać:

 • odwiedzania farmz domowymi lub dzikimi zwierzętami.
 • kontaktu z wydzielinami i wydalinami zwierząt(zwłaszcza moczu i kału).

W przypadku wystąpienia objawów chorobyze strony układu oddechowego podczas przebywania na obszarze Korei Południowej lub w ciągu 14 dni od daty powrotu należy zgłosić się do lekarza - podając informacje na temat historii podróży, możliwych kontaktów ze zwierzętami lub chorymi ludźmi.

Osoby chore powinny przestrzegać ogólnych zasad higienyoraz unikać bliskiego kontaktu z innymi osobami.

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2015  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie