Witamy na stronie PSSE Kraków

Obowiązki pracodawców w okresie niskich temperatur powietrza

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, iż pracodawca zobowiązany jest przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami). Powyższe rozporządzenie w „§ 15. 1 nakłada na pracodawcę obowiązki zapewnienia w pomieszczeniach pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić (...) odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza (…) oraz chronić przed innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami)”.

Ponadto w tej sytuacji należy także wskazać na przepis § 51, § 147 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Zgodnie z § 51 powołanego jak wyżej rozporządzenia „Budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację lub klimatyzację, stosownie do ich przeznaczenia.”. Zgodnie z § 147 ust.1powyższego rozporządzenia. „Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm (…).”).

Rozporządzenia określają podstawowe obowiązki pracodawców w tym zakresie, m.in. minimalną temperaturę w miejscu pracy oraz określają wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników wykonujących pracę w pomieszczeniach pracy oraz pracujących na otwartej przestrzeni szczególnie w okresie zimowym, gdy są minusowe temperatury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy. Cytowane rozporządzenie w § 30 określa wymóg zapewnienia odpowiedniej temperatury w zależności do rodzaju wykonywanej pracy:

  • Minimum dla pracowników fizycznych, pracujących w dużych halach produkcyjnych czy przy taśmie montażowej wynosi 14⁰C(287K). Wyjątkiem są miejsca, gdzie ze względów technologicznych potrzebna jest niższa temperatura, np. mroźnie, chłodnie.
  • Minimum dla zamkniętych pomieszczeń, gdzie wykonuje się lekką pracę (np. biura, sklepy lub hurtownie) temperatura w nich nie może być niższa niż 18⁰C(291).

Pracodawca jest również zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich miejsc pracy przed napływem wilgoci i chłodnego powietrza z zewnątrz.

Organizacja stanowisk pracy zgodnie z § 45 pkt. 4 ust.1 w/wym. rozporządzenia nakłada na pracodawcę obowiązek usytuowania stanowisk pracy znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń w taki sposób , aby pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi w szczególności z warunkami atmosferycznymi w tym opadami, niską (…) temperaturą.

Dla pracowników wykonujących swoje obowiązki na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, zgodnie z § 44 pkt.1 Załącznika Nr 3 w/wym. rozporządzenia pracodawca musi zapewnić w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia do ogrzania się, schronienia się przed opadami atmosferycznymi oraz umożliwiające zmianę odzieży. W pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16⁰C(289K) przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8m2.

W sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić pomieszczeń do ogrzania się, powinien urządzić odpowiednie źródło ciepła w pobliżu miejsca pracy pracowników. Należy jednak pamiętać o zorganizowaniu źródeł ciepła zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe uprawnienia w okresie niskich temperatur powietrza posiadają pracownicy, którzy są zatrudnieni w systemie ciągłym przy pracach wykonywanych na zewnątrz w otwartej przestrzeni zakładu, tj. w okresie tj. od 1 listopada do 31 marca, gdy temperatura spadnie poniżej 10⁰C, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków regeneracyjnych oraz ciepłych napoi.

Rodzaj i temperatura posiłków powinna być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy i zawierać około 50-55 proc. węglowodanów, 30-35 proc. tłuszczów, 15 proc. białek oraz posiadać wartość kaloryczną około 1000 kcal. Gorące napoje powinny być natomiast zapewnione w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników zawsze, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej 10⁰C. Przepisy te są szczegółowo zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów( Dz.U. z dnia 1996 r. nr 60 poz. 279) .

Należy również wskazać, iż do gorących dań ma również prawo osoba pracująca fizycznie w miejscu, w którym ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10⁰C (np. mroźnia, chłodnia), gdy wydatek energetyczny w czasie pracy w przypadku mężczyzn wynosi 1500 kalorii, a w przypadku kobiet 1000 kalorii.

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę dodatkowy obowiązek dostarczania pracownikowi nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej pracownika przed szkodliwymi czynnikami występującymi w miejscu pracy. Środki te powinny być dostosowane do warunków pracy. Zgodnie z art. 237(1) ust. 1 Kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach w dwóch przypadkach:

  • jeżeli odzież własna pracowników może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub BHP.

Jesień, zima i niskie temperatury są jednym z przypadków, kiedy to pracownika należy zabezpieczyć w specjalną odzieżą ochronną (tzw. ciepłochłonną), która nie tylko będzie chroniła przez uszkodzeniami ciała ale również przed szkodliwym wpływem niskich temperatur, opadów i wiatrów. Rodzaje środków ochrony indywidualnej wskazuje załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z nim w przypadku prac na zewnątrz pomieszczeń, narażających na działanie niskich temperatur oraz złych warunków atmosferycznych pracodawca musi zapewnić: odzież ochronną, nakrycia głowy oraz środki ochrony kończyn górnych i dolnych.

 

Wyk. Z. Znamirowska

Nowe przepisy dotyczące solariów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, że 16 lutego 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111).

Ustawa określa:

1) zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium;

2) szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3) leczenie osób uzależnionych od solarium;

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Główną zamianą jaką wprowadza ustawa będzie zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium w myśl art. 4 tejże ustawy „Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;

2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;

3) w środkach usług informatycznych”.

Dostępność solarium dla osób powyżej 18 roku życia precyzuje art. 5 w/w ustawy w brzmieniu:

1. Zabrania się udostępniania solarium małoletnim.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

3. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia solarium”.

Obowiązki podmiotu udostępniającego solarium wynikają z art. 6 cytowanej ustawy tj. „Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:

1) o treści: "Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)";

2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium”.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.

Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie określenia warunków dla prowadzenia działalności kosmetycznej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o podstawowych wymogach obowiązujących przy prowadzeniu działalności w zakresie usług kosmetycznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna(Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(t.j. Dz. U. 2017 r. poz.1261), powołana została m.in. do sprawowania nadzoru nad warunkami higieny pracy w zakładach pracy.Wszystko to w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawania chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Działalność ta opiera się zawsze o wymogi zawarte w obowiązujących przepisach prawnych. Tak też dzieje się w przypadku nadzoru nad zakładami kosmetycznymi. Istnieje w nich bowiem niebezpieczeństwo zakażenia wirusami krwiopochodnymi, bakteriami chorobotwórczymi oraz wszelkimi grzybicami skóry.

Praca w salonie kosmetycznym jest nierozerwalnie związana z zachowaniem reżimu sanitarnego i przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach prawa.

Każdy Inwestor, który chce prowadzić działalność w zakresie usług kosmetycznych powinien przygotować do tego celu lokal, zespół pomieszczeń, które będą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności.

Wymagania ogólnoprzestrzenne i sanitarne zawarte są w obowiązujących przepisach prawnych:

  • ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1866),
  • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.),
  • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Zakład kosmetyczny powinien być zlokalizowany w odrębnym budynku lub stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu, podłączonego do sieci uzbrojenia terenu. W obiekcie winno się wydzielić pomieszczenia, gdzie świadczone będą usługi, pomieszczenia/ miejsca do spożywania posiłków przez personel oraz szatnie/ miejsca wyposażone w szafki do higienicznego przechowywania odzieży własnej i ochronnej pracowników zatrudnionych w zakładzie,  jak i poczekalnię z miejscem wydzielonym, przeznaczonym na odzież wierzchnią klientów. Dodatkowo w placówce trzeba zapewnić możliwość korzystania z węzła sanitarnego dla klientów i personelu (może to być węzeł wspólny). Pomieszczenia higieniczno – sanitarne muszą być wyposażone w miskę ustępową oraz umywalkę. W obiekcie winno się wydzielić miejsce na przechowywanie środków i sprzętów do sprzątania. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone napobyt ludzi powinny być odpowiednio wentylowane oraz z dostępem oświetlenia naturalnego i sztucznego. Przy wszystkich punktach wodnych musi być ciepła i zimna bieżąca woda. Pomieszczenia, w których wykonywane są zabiegi wyposaża się w co najmniej jedną umywalkę. Podłogi, ściany, meble i sprzęty w zakładzie powinny być pokryte materiałem gładkim, łatwym do utrzymania w czystości.

Tutejszy Inspektor Sanitarny informuje także, że możliwe jest uzgodnienie pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych projektu adaptacji lokalu z przeznaczeniem dla określonej działalności. Poprawnie sporządzony przez Inwestora i pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie projekt ułatwia przedsiębiorcy  późniejsze wykonanie prac adaptacyjnych i właściwe wyposażenie obiektu.  Zrealizowanie inwestycji zgodnie z zaopiniowanym projektem gwarantuje uzyskanie opinii potwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno – higienicznych (po dokonanej uprzednio kontroli sanitarnej obiektu).

Pomimo braku obowiązku prawnego dot. uzyskania opinii sanitarnej odnośnie prowadzonej działalności, zaleca się wystąpienie z uzupełnionym wnioskiem (dostępnym na stronie internetowej: wniosek) w sprawie wydania tego typu opinii.

Rolą inwestora przy adaptacji pomieszczeń jest stworzenie takiego obiektu, w którym będą wykonywane zabiegi bezpieczne zarówno dla klientów, jak i personelu, a  w trakcie działalności zachowanie takich warunków, które pozwolą na utrzymanie higieny i nie będą źródłem zakażeń.

W trakcie prowadzonej działalności zakładu pomieszczenia powinny być utrzymane w dobrym stanie porządkowym. W przypadku używania narzędzi wielokrotnego użytku wymagających mycia, czyszczenia i dezynfekcji, w obiekcie wydziela się stanowisko wyposażone w umywalkę lub zlew z bieżącą zimną i ciepłą wodą oraz pojemniki, wanienki, myjki ultradźwiękowe do przeprowadzenia procesów dezynfekcyjnych. Powinna być prowadzona sterylizacja używanych narzędzi,które mogą powodować przerwanie ciągłości tkanki skórnej. Sterylizację narzędzi można wykonać we własnym zakresie przy użyciu autoklawu lub zlecić prowadzenie procesu sterylizacji placówce zewnętrznej. Wykonanie sterylizacji poza gabinetem wymaga zawarcia umowy z podmiotem mającym możliwość zapewnienia właściwych warunków sterylizacji. Odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej działalności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U z 2014 r. poz. 1923) kwalifikowane są do odpadów grupy 20, tj. do odpadów komunalnych.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, pok. 18 i 17 (tel. 430-69-91, wew.: 112; 128; 125) udzielane są informacje w sprawie odbioru obiektów. Dodatkowo na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/pssekrakow można zapoznać się z przepisami prawa i warunkami, procedurami odbioru obiektów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: mgr inż. G. Wcisło

Zaszczep się wiedzą!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje o rozpoczęciu akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej szczepień pod hasłem „Zaszczep się wiedzą!”.

Szczepienia są najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony dzieci przed wieloma chorobami zakaźnymi. Są one bardzo ważne w okresie noworodkowym, niemowlęcym, czyli pierwszych dwóch latach życia, kiedy system odpornościowy dziecka nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Organizm małego dziecka nie potrafi skutecznie bronić się przed bakteriami i wirusami, dlatego szczepienia rozpoczyna się już w pierwszych dniach życia malucha. Szczepionki przyczyniają się do zbudowania przez organizm tarczy ochronnej, która zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i stwarza im możliwość zdrowego rozwoju. 

Akcja „Zaszczep się wiedzą!”:

Informuje – nie agituje.

Pomaga – nie wyręcza.

Komunikuje fakty – nie emocje.

Jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień.

Więcej informacji o akcji można uzyskać wchodząc na stronę internetowa http://zaszczepsiewiedza.pl/

 

Opracowała: Beata Gołąb

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie