Witamy na stronie PSSE Kraków

Zgłaszanie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej, zgonu z powodu zakażenia, choroby zakaźnej oraz dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych podczas obchodów Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 393) informuje o obowiązku zgłaszania w okresie od 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. każdego przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej oraz każdego przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia tego podejrzenia lub rozpoznania albo uzyskania wyniku badania. Zapis ten reguluje art. 18 przedmiotowej ustawy.  Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych (załącznik nr 1) oraz biologicznych czynników chorobotwórczych (załącznik nr 2),  które podlegają zgłoszeniu w wyżej wymienionym trybie w okresie od 25 lipca 2016 r. do 2 sierpnia 2016 r. określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że w okresie Światowych Dni Młodzieży obowiązuje również dokonywanie zgłoszeń w sposób i w terminie określonym w art. 27 i art.29 ustawy z dnia 5 grudnia 2016 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Dane kontaktowe Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie:

1. Wykaz telefonów komórkowych, na które należy dokonywać zgłoszeń:

 • 600 876 214
 • 602 263 605

2. Nr faksu: 12 684 40 34

 

Załącznik :

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych oraz biologicznych czynników chorobotwórczych na obszarze objętym zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 z wykazami zakażeń i chorób zakaźnych (załącznik nr 1) oraz biologicznych czynników chorobotwórczych (załącznik nr 2).

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej (dot. działalności rolniczej) ze szczególnym uwzględnieniem owoców miękkich

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, iż w związku z trwającym sezonem zbiorów owoców miękkich, należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. W ostatnich latach obserwuje się bowiem problem rozprzestrzeniającego się ogniska wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) oraz licznych zakażeń u ludzi na terenie Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Produkty żywnościowe mogą być zanieczyszczone chorobotwórczymi dla ludzi wirusami na wszystkich etapach przetwórstwa i przechowalnictwa. Podstawowym elementem zapobiegania zjawisku rozprzestrzeniania się wirusów w żywności jest określenie źródeł zagrożeń, ustalenie wymagań sanitarnych dla poszczególnych etapów produkcji (w tym produkcji pierwotnej), a także przeszkolenie osób związanych z produkcją żywności. Za miejsce głównego ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusem WZW A uznawane są w pierwszej kolejności miejsca produkcji i zbioru. Zatem ogromna odpowiedzialność spoczywa na rolnikach, aby do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia żywności, a w efekcie ludzi. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż wyeliminowanie w pełni pierwotnych zanieczyszczeń, na późniejszych etapach przetwarzania i obrotu owocami miękkimi, jest niemożliwe. Główne źródła wirusów w żywności, które mogą pojawić się podczas pierwotnej produkcji obejmują wodę, glebę, nawozy oraz ścieki. Efektywne działania w zakresie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusów w żywności powinny polegać przede wszystkim na zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i kontroli na etapie produkcji żywności, a nie na usuwaniu lub inaktywacji tych wirusów z zanieczyszczonej już żywności. Dlatego też podczas produkcji pierwotnej działania te powinny być związane głównie z dobrą praktyką higieniczną, mając na celu zminimalizowanie potencjalnego zagrożenia zanieczyszczeniem świeżej żywności wirusami (w tym wirusem zapalenia wątroby typu A).

W oparciu o wytyczne ujęte w opracowanej na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego przez Państwowy Zakład Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego „Strategii nadzoru nad bezpieczeństwem żywności w obszarze owoców miękkich” Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na plantacjach podczas uprawy jak i zbioru owoców miękkich należy stosować się do następujących wymagań tj.:

WODA STOSOWANA PODCZAS PRODUKCJI PIERWOTNEJ

 • przy produkcji żywności należy stosować wyłącznie czystą wodę,
 • woda stosowana do podlewania nie może być zanieczyszczona fekaliami ludzkimi,
 • do nawożenia nie należy stosować odchodów ludzkich, które mogą być zanieczyszczone  chorobotwórczymi wirusami mogącymi utrzymywać się nawet przez kilka miesięcy,
 • woda powinna być poddawana odpowiedniemu uzdatnianiu, które pozwoli maksymalnie zredukować zanieczyszczenia wirusami.

HIGIENA PERSONELU I WARUNKI SANITARNE

 • pracownicy powinni mieć zapewniony dostęp do toalet zlokalizowanych w pobliżu plantacji oraz czystej i bieżącej wody oraz środków do mycia rąk i higienicznego ich suszenia,
 • należy opracować procedury jak również ustalić szczegółowe działania, które należy podjąć każdorazowo celem zminimalizowania potencjalnego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wirusami,
 • przedsiębiorca powinien opracować instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni produkcyjnych, jak i pomieszczeń i urządzeń stosowanych do mycia (w tym także toalet),
 • personel powinien bezwzględnie przestrzegać instrukcji mycia rąk przez cały okres produkcji – należy myć ręce każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, w przerwie jak i po skorzystaniu z toalet,
 • należy ograniczyć dostęp do plantacji osób nieupoważnionych, w tym dzieci, które mogą być nosicielami wirusów.

Mając na uwadze powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie podkreśla istotność wdrożenia i przestrzegania ww. wymagań na etapie produkcji pierwotnej celem zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych i wprowadzanych do obrotu owoców miękkich.  

 

Opracował: Maciej Cholewa

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, o obowiązku rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.

Rejestracja (zatwierdzanie i/lub wpis zakładów) jest bezpłatna i odbywa się poprzez złożenie wniosku na urzędowym formularzu dostępnym na stronie internetowej: http://www.krakow.psse.alte.pl/index.php?id_kat=36 lub bezpośrednio w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. Nie ma obowiązku rejestracji dla żywności produkowanej, przetwarzanej i przechowywanej w gospodarstwie domowym na potrzeby własne oraz do własnego spożycia w tym gospodarstwie.

Wniosek składają rolnicy prowadzący działalności w zakresie:

 • dostaw bezpośrednich (produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rolnych na targu),
 • gospodarstw agroturystycznych,
 • produkcji pierwotnej (produkcja, uprawa lub hodowla produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowla zwierząt gospodarskich przed ubojem).

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu.

Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 5 000 złotych.

 

Opracował: Maciej Cholewa

Bezpieczne wakacje

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinien zadbać o bezpieczne i higieniczne warunki dla uczestników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży.

Nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży określają przepisy:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

 Pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych sprawując nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi wypoczynku dzieci i młodzieży będą oceniać:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne
 • żywienie uczestników wypoczynku
 • możliwość korzystania z kąpielisk
 • wyposażenie techniczne obiektu
 • sposób gromadzenia odpadów stałych
 • teren placówki
 • program zajęć dla uczestników
 • zapewnienie opieki medycznej
 • przestrzeganie zakazu palenia
 • w przypadku obozów pod namiotami sposób zaopatrzenia w wodę

Podczas kontroli prowadzone będą również działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży przebywających w miejscach wypoczynku mające na celu:

 •  promocję zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej
 •  profilaktykę uzależnień
 • zapobieganie chorobom zakaźnym oraz zatruciom pokarmowym

 

Kilka rad dla rodziców:

 Przy wyborze wypoczynku należy zwrócić uwagę na:

 •  program wypoczynku,
 •  kwalifikacje kadry,
 •  rodzaj sprzętu używanego w trakcie wypoczynku,
 •  warunki zakwaterowania,
 •  wyżywienie podczas pobytu,
 •  zabezpieczenie opieki medycznej.

 

Problemy związane z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu wypoczynku należy zgłaszać do właściwych terenowo stacji sanitarno - epidemiologicznych.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej http://wypoczynek.men.gov.pl funkcjonuje baza danych wypoczynku, gdzie rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić czy dany turnus został zgłoszony do kuratorium oświaty i wiarygodność organizatora.

 

 

Opracowała: Janina Zysk

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie