Witamy na stronie PSSE Kraków

Wentylacja w obiektach użyteczności publicznej – znaczenie odpowiednich założeń projektowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje.

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien posiadać właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewnia użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. W gęstej zabudowie miejskiej nieprawidłowo zaprojektowana i wykonana wentylacja, ze względu na uciążliwość dotyczącą intensywnego zapachu, stanowić może przyczynę wielu skarg i interwencji wnoszonych przez okolicznych mieszkańców.

Podstawowym aktem wykonawczym mającym zastosowanie już na etapie projektowania systemu wentylacji jest:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422) (§ 147 - §154)

Konieczność stosowania wentylacji wynika z § 147 przywołanego  wyżej rozporządzenia

pkt. 1:

„Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu (…)”

 

pkt. 2:

„Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza”

 

Szczegółowe wytyczne obejmujące zagadnienie wentylacji oraz urządzeń towarzyszących zawarte są w Polskich Normach:

PN-83/B-03430„Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”  (zmiana z dnia 8 lutego 2000 normy PN-83/B-03430/Az3:2000).

PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

PN-92/M-43011 - Wentylatory - Podział i terminologia

PN-77/M-43021 - Wentylatory - Ogólne wymagania i badania

 

Podział wentylacji:

1.    Wentylacja grawitacyjna: działająca w oparciu o siłę napędową będącą różnicą gęstości powietrza zimnego - na zewnątrz budynku i ciepłego - w pomieszczeniach,

2.    Wentylacja mechaniczna:

a)    nawiewna (dostarczanie powietrza odbywa się w sposób mechaniczny a usuwanie w sposób naturalny)

b)    wywiewna (powietrze dostarczane jest w sposób naturalny a mechanicznie wspomagany jest wywiew)

c)    nawiewno-wywiewna(praca systemu opiera się o wymuszony i kontrolowany nawiew świeżego i wywiew zużytego powietrza)

 

Klimatyzacja

Rozumiana jako proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, mający na celu utrzymywanie zadanych warunków klimatycznych, czyli odpowiedniego zakresu temperatur i wilgotności powietrza, zapewniających dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla określonego procesu przemysłowego.

W budynkach użyteczności publicznej strumień objętości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały i czasowy pobyt ludzi powinien wynosić:

- 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby,

- 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu.

- 15 m3/h dla każdego dziecka (żłobki, przedszkola).

 

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nieotwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m3/h, jeżeli dozwolone jest palenie tytoniu.

 

Znaczenie odpowiednich założeń projektowych

Miarą właściwie wykonanego systemu wentylacji jest:

- skuteczność (rozumiana jako stopień usuwania zanieczyszczeń: szkodliwych substancji gazowych, nadwyżek ciepła, zapachów lub cząstek substancji stałych w powietrzu )

- krotność wymian powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane.

 

Wentylacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby był spełniony ten warunek należy zapewnić:  niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew, swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Na etapie projektowania należy:

• przyjąć aktualne założenia projektowe oraz dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych

• przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie oraz wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego

 

Należy przewidzieć odciągi miejscowe – okapy kuchenne do usuwania oparów tłuszczowych – przeznaczone do montażu nad urządzeniami kuchennymi typu: frytownice, patelnie, grille, piece konwekcyjno- parowe, trzony kuchenne-  będącymi źródłem dużej ilości energii termicznej oraz oparów tłuszczowych lub kondensacyjne – przeznaczone do instalacji nad urządzeniami emitującymi znaczne ilości ciepła oraz pary wodnej (np. zmywarki do naczyń). 

• dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów

• dobrać optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem możliwie najlepszego usytuowania elementów zakończeniowych

 

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i higienicznych. Wentylacja z kilku pomieszczeń może być łączona do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem, że pomieszczenia te mają podobne przeznaczenie/zastosowanie.

 

System wentylacji będzie spełniał właściwą funkcję w sposób prawidłowy, tylko wówczas gdy nie zostaną popełnione błędy na etapie jego projektowania, realizacji a także późniejszej eksploatacji.

 

 

Wyk. Weronika Murzyn

Prelekcja - Suplementy diety

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie  zorganizował  prelekcję dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat „Co powinniśmy wiedzieć o suplementach diety?”. Szkolenie odbyło się w dniu 1 grudnia br. w Centrum Konferencyjnym Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie.

Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z zaletami i wadami środków spożywczych jakimi są suplementy diety. Dowiedzieli się jak czytać i interpretować etykiety na opakowaniach a także jakie są różnice między lekami a suplementami diety.

Podczas prelekcji podkreślono, że nie można zastąpić racjonalnej diety suplementami diety a także przedstawiono zasady zdrowego odżywiania w oparciu o nową Piramidę Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej opublikowaną przez Instytut Żywności i Żywienia. Młodzież wysłuchała prelekcji z zainteresowaniem.

Więcej informacji o suplementach diety na naszej stronie: http://pssekrakow.wsse.krakow.pl/index.php/aktualnosci/615-co-powinnismy-wiedziec-o-suplementach-diety

 

Opracował: Mariola Koziarz 

 
 

„Światowy Dzień Rzucania Palenia”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, jak co roku włączył się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia, przypadającego w trzeci czwartek listopada.

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie przeprowadzili akcję prozdrowotną z zakresu profilaktyki palenia tytoniu dla mieszkańców Miasteczka Studenckiego Akademii Górniczo Hutniczej przy ul. Tokarskiego1. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzone były działania informacyjno-edukacyjne połączone z rozdawnictwem materiałów  na temat zdrowotnych skutków czynnego i biernego palenia oraz zachęcające do zerwania z nałogiem. Osoby palące i bierni palacze bardzo chętnie poddawali się badaniu na zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Uczestnicy akcji mogli sprawdzić przy pomocy alkogogli i narkogogli jak działają zmysły człowieka po wypiciu alkoholu i zażyciu środków psychoaktywnych.

 

 

      

 

W XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie podczas kampanii antytytoniowej zostało przygotowane stoisko z materiałami informacyjno-edukacyjnymi gdzie prowadzone były działania edukacyjne połączone z rozdawnictwem ulotek. Młodzież niepaląca lub deklarująca chęć rzucenia palenia wpisywała się do „Księgi Niepalących”. Zainteresowanie młodzieży przedmiotowym tematem było bardzo duże.

 

           

 

 

Ponadto w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krakowie a firmą transportową MOBILIS w dniach 15-19 listopada br. w środkach komunikacji miejskiej obsługiwanych przez wspomnianą firmę emitowany był spot zachęcający do rzucenia palenia.

 

 

Opracowała: Zysk Janina

Badania na nosicielstwo

Próbki do badania kału w kierunku  nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Krakowie ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków

 

Aby wykonać badanie należy:

1.       Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł) 

 

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76 31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

 

 

2.       W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek. Zlecenie i wytyczne [wersja w j. polskim] [wersja w j. angielskim ]

 

3.       Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

 

4.       Odebrać wyniki badania  w  WSSE w Krakowie, ul Prądnicka 76, parter, pok. 18 najwcześniej  po7dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki: 

poniedziałek -piątek

7.30 – 15.00

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek- środa

7.30 – 11.00

Wydawanie wyników badań:

poniedziałek - środa

12.00 – 15.00

czwartek – piątek

7.30 – 15.00

 

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.

Podstawa prawna: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2016. Poz. 1866).

 

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Zakaz palenia e-papierosów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w dniu 8 września 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1331). Na mocy tej zmiany wprowadzono zakaz palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, w takim samym zakresie jakim miało to miejsce dotychczas w stosunku do wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1a znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środkach transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia"

W związku z powyższym Główny Inspektorat Sanitarny zaprojektował wzór znaku zakazu palenia uwzględniający treść wskazanej nowelizacji ustawy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zaleca wykorzystanie tego znaku celem realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

Opracowała: Grażyna Natkaniec

 

Załącznik:

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie