Witamy na stronie PSSE Kraków

Ocena legalności prowadzenia działalności żywieniowo – żywnościowej oraz stanu sanitarno-higienicznego tymczasowych zakładów gastronomicznych oraz punktów sprzedaży w obrębie giełdy samochodowej przy ul. Christo Botewa 6 w Krakowie

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu 13 maja 2017 r. przeprowadzili 13 kontroli sanitarnych w tymczasowych punktach gastronomicznych oraz punktach sprzedaży. W trakcie kontroli dokonano oceny legalności prowadzenia działalności żywieniowo żywnościowej oraz stanu sanitarno-higienicznego skontrolowanych obiektów. W trakcie prowadzonych czynności, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w dwóch przepadkach prowadzenie działalności gastronomicznej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej. Ponadto w 8 skontrolowanych punktach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 1 przypadku stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak do wglądu w miejscu wykonywanej pracy orzeczeń lekarskich z badań przeprowadzonych dla celów sanitarno-epidemiologicznych personelu pracującego w styczności z żywnością;
 • brak czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu (otłuszczony sprzęt i wyposażenie zakładów);
 • brak środków do mycia i higienicznego suszenia rąk przy umywalkach do mycia rąk;
 • brak opracowanej i wdrożonej dokumentacji dotyczącej Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP;
 • brak bieżących zapisów z Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz zapisów wynikających z wdrażania i przestrzegania zasad systemu HACCP;
 • nieprawidłowe magazynowanie środków spożywczych;

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej 6 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie ww. nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej zostanie wydana jedna decyzja administracyjna.

Ponadto w związku z prowadzeniem działalności żywieniowo-żywnościowej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej zostaną skierowane do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dwa wnioski o ukaranie karą pieniężną.

 

Ref. Paweł Ptak

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie działając na podstawie §7 ust. 2 w zw. z § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku skarbu Państwa, (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, iż PSSE w Krakowie może nieodpłatnie przekazać bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu zbędny składnik majątku ruchomego w postaci:

Lp.

Składnik majątku

Ilość

Data zakupu/rok produkcji

Ocena techniczna

1.

Citroen Berlingo

1

2005 r.

Uszkodzona belka, wyciek z układu chłodniczego, uszkodzona skrzynia biegów.

 

 

Nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w §38 przywołanego powyżej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składnika majątku ruchomego należy kierować do Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków z dopiskiem „Zbędne i zużyte składniki majątku”.

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne określone §38 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. to jest powinien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
 2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
 3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego lub prawo na dobrach niematerialnych zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

W przypadku, gdy co najmniej dwie jednostki wymienione w§ 38 ust.1 i ust. 2 ww. Rozporządzenia, będą zainteresowane tym samym składnikiem majątku, o przydziale decydować będzie kolejność wpłynięcia wniosku.

 

Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych wniosków w terminie do dnia 6 czerwca 2017 roku. Osobą upoważnioną do kontaktów w niniejszej sprawie jest st. ref. ds. inwentarza Małgorzata Kolanko - tel. 12 430 70 46 wew. 121 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

wyk. Małgorzata Kolanko

Ocena szpitali w świetle rocznego sprawozdania za 2016 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje: pod nadzorem sanitarnym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w 2016 roku znajdowało się 27 szpitali w tym 10 wielospecjalistycznych i 17 jednospecjalistycznych.

W roku 2016 w szpitalach przeprowadzono 649 kontroli sanitarnych. W czasie 56 kontroli stwierdzono nieprawidłowości sanitarno-higieniczne, wydano 39 decyzji zarządzających nakazujących poprawę stanu technicznego i sanitarno-higienicznego.

Stan techniczny szpitali jest mocno zróżnicowany, przeważają jednakże liczebnie szpitale, w których stan techniczny oceniany jest na ocenę bardzo dobrą i dobrą. Spośród 27 szpitali 12 stanowią obiekty w bardzo dobrym stanie technicznym, 11 jest ocenianych jako dobre, a 4 jako dostateczne i wymagają w dalszym ciągu podejmowania prac dostosowawczych. Większość szpitali realizuje działania naprawcze, ujęte w opracowanych programach dostosowawczych. Termin dostosowania szpitali do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739) przypada na dzień 31 grudnia 2017 r.

W celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych szpitale są wyposażane w ramach środków własnych, częściowo dotacji unijnych w nowoczesny sprzęt medyczny, poprawiany jest na bieżąco stan sanitarno–techniczny obiektów.

W szpitalach w 2016 r. nie stwierdzono rażących uchybień, które zagrażałyby zdrowiu i życiu hospitalizowanych pacjentów.

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie nadzoru oceniany był również szpitalny system zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych, w tym kwalifikacje członków Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz ich działania w zakresie monitorowania i rejestracji zakażeń i czynników alarmowych, wybrane elementy organizacji świadczeń zdrowotnych w sposób zapewniający ochronę przed zakażeniami oraz dostępność do laboratorium.

We wszystkich kontrolowanych szpitalach funkcjonują Komitety i Zespoły Kontroli Zakażeń Szpitalnych, jednak ich osobowy skład nie zawsze jest pełny, jak również nie zawsze spełnione są wymogi prawa w zakresie kwalifikacji ich członków. Nieprawidłowości w powyższym zakresie zostały objęte decyzjami Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Krakowie.

18 spośród nadzorowanych szpitali prowadzi monitoring zakażeń szpitalnych polegający na czynnej, bieżącej rejestracji każdego zakażenia. System ten daje kierownictwu szpitala najpełniejszy obraz sytuacji epidemiologicznej placówki, pozostałe obiekty prowadzą monitoring bierny, polegający na okresowej rejestracji zakażeń poprzez zbieranie informacji o zakażeniach na podstawie raportów lub kart rejestracji wypełnianych przez lekarzy prowadzących chorych (typowe badanie retrospektywne).

Tylko 6 szpitali posiada własne laboratorium, pozostałe placówki korzystają z usług laboratoriów zewnętrznych, wysyłając materiał biologiczny do analizy poza teren szpitala. Zgodnie z wymogami prawa  szpitale prowadzą kontrole wewnętrzne w zakresie przestrzegania i właściwej realizacji opracowanych i funkcjonujących w szpitalach procedur ogólnych oraz procedur związanych z wystąpieniem ognisk zakażeń szpitalnych.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w 2016 roku zgłoszono wystąpienie podejrzenia 22 ognisk epidemicznych w 9 szpitalach. W zgłoszonych ogniskach epidemicznych jako czynniki chorobotwórcze wystąpiły między innymi: wirusy grypy A i A(H1N1), Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii XDR, rotawirusy, norowirusy, świerzbowiec.

W 2016 roku w ramach nadzoru nad prawidłową zgłaszalnością chorób zakaźnych przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie przeprowadzali kontrole tematyczne w związku z niezgodnościami liczebnymi występującymi pomiędzy liczbą chorób zakaźnych wykazanych przez placówki do NFZ, a liczbą zgłoszoną przez lekarzy do tut. organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wymiarem efektywności prowadzonego przeciwepidemicznego nadzoru nad szpitalami jest stała poprawa stanu technicznego budynków i pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia zdrowotne oraz bieżąca współpraca w wygaszaniu występujących ognisk zakażeń szpitalnych.

 

 

Opracowała: Barbara Tobjasz

Wentylacja w obiektach służby zdrowia – znaczenie odpowiednich założeń projektowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje

Każdy budynek użyteczności publicznej powinien posiadać właściwą wentylację. Wentylacja ma za zadanie usuwanie z pomieszczeń powstających zanieczyszczeń i zastępowanie ich świeżym powietrzem. Dopływ świeżego powietrza do budynku zapewnia użytkownikom odpowiedni, zdrowy mikroklimat, czyli właściwy skład powietrza, temperaturę i wilgotność. Prawidłowa wentylacja ma także znaczenie w zachowaniu właściwego stanu technicznego budynku. Kondensacja pary wodnej, nieprzyjemny zapach, pleśń, grzyb, to konsekwencje niesprawnego systemu wentylacji. Systemy wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia muszą zapewniać właściwe warunki dla pacjentów oraz dla pracującego w nich personelu. W pomieszczeniach, w których konieczne jest zapewnienie szczególnie wysokiej czystości powietrza właściwa wentylacja winna zapewniać zachowanie określonego stężenia drobnoustrojów, pyłów oraz gazów (w tym anestezyjnych), odpowiedni kierunek przepływu powietrza z pomieszczeń o wyższych wymaganiach w zakresie jego czystości do pomieszczeń o niższych. Pomieszczenia w obiektach służby zdrowia, o bardzo zróżnicowanym przeznaczeniu, z punktu widzenia projektanta instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych realizowane są jako środowiska o specyficznych cechach, które rzadko można spotkać w tym samym obiekcie. W żadnym innym obiekcie nie wykonuje się tak wielu instalacji o różnych zadaniach, począwszy od: pomieszczeń biurowych, sal wykładowych, gabinetów lekarskich, sal chorych, przez oddziały intensywnej opieki, bloki operacyjne, izolatki dla zakaźnie chorych, apteki, baseny, kuchnie, bary i stołówki, pralnie, laboratoria, pracownie fizjoterapii, izby przyjęć, warsztaty, prosektorium. Projektowanie instalacji dla tak skomplikowanego obiektu stanowi poważne wyzwanie.

 

Podstawowymi aktami wykonawczymi mającymi zastosowanie już na etapie projektowania systemu wentylacji są:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Szczegółowe wytyczne obejmujące zagadnienie wentylacji oraz urządzeń towarzyszących zawarte są w Polskich Normach.

 

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)

 • (§ 21.3) izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną, działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolatce jest niższe niż na korytarzu i w śluzie
 • (§ 37) w blokach operacyjnych, izolatkach oraz pomieszczeniach dla pacjentów o obniżonej odporności stosuje się wentylację nawiewno-wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry jakości powietrza dostosowanego do funkcji tych wnętrz
 • (§ 38),w salach operacyjnych oraz innych pomieszczeniach, gdzie podtlenek azotu wykorzystywany jest do znieczulania, nawiew powietrza odbywa się górą, a wyciąg – w 20% górą i w 80% dołem oraz zapewnia nadciśnienie w stosunku do korytarza; rozmieszczenie punktów nawiewu nie może powodować przepływu powietrza od strony głowy pacjenta przez pole operacyjne
 • (§ 39 ust. 1 i 2) instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu bądź dezynfekcji lub wymianie elementów zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1, wymaga udokumentowania
 • (zał. 1, część VIII) oddział psychiatryczny – system wentylacji musi być niedostępny dla osoby izolowanej
 • (zał. 4) centrum krwiodawstwa:
  • w pomieszczeniach, w których konieczna jest zwiększona wymiana powietrza, zapewnia się wentylację mechaniczną; w szczególności dotyczy to wnętrz, w których znajdują się zbiorniki z ciekłym azotem lub radiator,
  • pomieszczenia przeznaczone do pobierania, a także preparatyki krwi i jej składników oraz dział laboratoryjny i ekspedycji są klimatyzowane,
  • pomieszczenia laboratoryjne (pracownie: hematologiczna, biochemiczna, wirusów, biologii molekularnej i inne) są klimatyzowane.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422)

 • (§ 150.3) w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie można łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych
 • (§ 150.4) w instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z wnętrza zagrożonego wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń
 • (§ 150.11) w pomieszczeniach, które muszą być chronione przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową 
 • (§ 151.3)recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, emisją substancji szkodliwych dla zdrowia oraz uciążliwych zapachów, przy zachowaniu wymagań a także dotyczących ochrony przeciwpożarowej
 • (§ 151.4) w budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza może być wykorzystana tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego
 • (§ 153.5) przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne (spełniające wymagania polskiej normy dla elementów przewodów ułatwiających konserwację), pozwalające na oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile ich konstrukcja nie zapewnia innej możliwości; przy czym otworów nie można sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych,
 • (§ 154.5) w przypadku wnętrz o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.

 

W myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

 • ilość świeżego powietrza w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 10% ogólnej ilości wymienianego (§ 38.1),
 • w powietrzu wprowadzanym do pomieszczeń pracy zanieczyszczenie czynnikami szkodliwymi dla zdrowia nie może przekraczać poziomu, przy którym suma stosunków stężeń poszczególnych substancji do odpowiadających im wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń wynosi ponad 0,3 (§ 38.2),
 • recyrkulacja nie powinna być stosowana w pomieszczeniach pracy, w których występuje narażenie na mikroorganizmy chorobotwórcze lub znajdują się środki trujące, cuchnące albo możliwe jest nagłe zwiększenie stężenia szkodliwych substancji, a także w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (§ 38.3).

 

Miarą właściwie wykonanego systemu wentylacji jest:

 • skutecznośćrozumiana jako stopień usuwania zanieczyszczeń: szkodliwych substancji gazowych, nadwyżek ciepła, zapachów lub cząstek substancji stałych w powietrzu, jak też utrzymanie na najniższym poziomie koncentracji zanieczyszczeń mikrobiologicznych, gazowych i pyłowych
 • krotność wymian powietrza, która określa jak szybko powietrze w pomieszczeniu jest wymieniane.
 • zapewnienie komfortu cieplno - wilgotnościowego personelowi oraz pacjentom
 • uniemożliwienie powstawania mieszanin wybuchowych i par substancji stosowanych do narkozy.
 • obniżenie zawartości w powietrzu szkodliwych, toksycznych gazów oraz drażniących zapachów
 • zapewnienie prawidłowego kierunku przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami o różnym przeznaczeniu.

 

Urządzenia pracujące w podmiotach służby zdrowia muszą spełniać rygorystyczne normy, zapewniać bezawaryjność i ciągłość działania. Ze względu na fakt, iż często zmuszone są pracować non-stop muszą być niezawodne. Ich dobór to z jednej strony dostosowanie się do projektów i infrastruktury, z drugiej uwzględnienie przepisów dotyczących wentylacji i klimatyzacji w obiektach służby zdrowia zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Określa ono m.in. typy pomieszczeń, które powinny być wentylowane, klimatyzowane oraz stosowane elementy klimatyzacyjne, np. filtry. Powietrze czyste mikrobiologicznie ma wpływ na zmniejszenie zagrożenia wystąpienia u pacjentów i personelu zakażeń wewnątrzszpitalnych. Wentylacja jest skuteczna tylko wtedy, gdy zapewnia ciągłą wymianę powietrza zużytego na świeże, napływające z zewnątrz. Aby był spełniony ten warunek należy zapewnić:  niezakłócony nawiew, skuteczny wywiew, swobodny przepływ powietrza pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

 

Na etapie projektowania należy:

 • przyjąć aktualne założenia projektowe oraz dostosować się do aktualnych wymogów normatywnych i wytycznych technologicznych
 • przeanalizować źródła i rodzaje zanieczyszczeń w wentylowanej strefie oraz wybrać optymalny proces uzdatnienia powietrza w urządzeniu wentylacyjnym, dostosowany do wymogów procesu technologicznego
 • dobrać odpowiednie prędkości przepływu powietrza przez sieć kanałów
 • dobrać optymalny sposób rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniach z uwzględnieniem możliwie najlepszego usytuowania elementów zakończeniowych

 

W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i higienicznych. Wentylacja z kilku pomieszczeń może być łączona do jednego przewodu wentylacyjnego pod warunkiem, że pomieszczenia te mają podobne przeznaczenie/zastosowanie. Stosowanie recyrkulacji powietrza bez wpływu na jakość powietrza wewnętrznego jest uzasadnione przy klimatyzacji sal operacyjnych wymagających bardzo dużej czystości powietrza, w przypadku, gdy powietrze odprowadzane z sali operacyjnej jest mniej zanieczyszczone pod względem pyłowym i mikrobiologicznym niż powietrze świeże pobierane z zewnątrz. Recyrkulacja powierza nie może być stosowana  w oddziałach zakaźnych, w oddziałach pulmonologicznych, w pomieszczeniach, w których stosowane są substancje wybuchowe, toksyczne, żrące, cuchnące oraz w pomieszczeniach, w których następuje jonizacja powietrza oraz wykonywane są prace z bezpośrednim wykorzystaniem źródła promieniowania radioaktywnego, (diagnostyka izotopowa).

 

System wentylacji będzie spełniał właściwą funkcję w sposób prawidłowy, tylko wówczas gdy nie zostaną popełnione błędy na etapie jego projektowania, realizacji a także późniejszej eksploatacji.

 

Opracowała: Ewa Konstanty

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie