Nadzór Sanitarny

Wnioski dotyczące opinii dla przedsiębiorstw podmiotów lecznicznych

Wnioski dotyczące opinii dla przedsiębiorstw podmiotów lecznicznych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że we wniosku dotyczącym wydania opinii (aktualnie w formie decyzji) dla pomieszczeń, w których wykonywana jest działalność lecznicza i udzielane są świadczenia zdrowotne należy podać dokładny planowany zakres tych świadczeń leczniczych w nazewnictwie i określeniu zgodnym z kodami resortowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz 594).


Wnioski nie zawierające zakresu wykonywanych lub planowanych świadczeń leczniczych określonych zgodnie z w/wym. rozporządzeniem do czasu ich uzupełnienia nie będą rozpatrywane.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie
Adam Jędrzejczyk

 Opracowała:
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Grażyna Stachowicz

Informacja o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Informacja o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustawW dniu 14 czerwca 2012 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (obecnie, z uwagi na fakt, iż Senat nie wniósł poprawek do tej ustawy, czeka ona na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw).

Zgodnie z tą nowelizacją wydłużony został – do 31 grudnia 2012 r. – termin dostosowania podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcami, ich działalności oraz statutu i regulaminu organizacyjnego do przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zmiana art. 204 ustawy o działalności leczniczej).
Ponadto, zmieniono także zapis art. 206 ustawy o działalności leczniczej, który to stanowić będzie, iż podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu 1 lipca 2011 r. dostosują swoją działalność, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1–4 ustawy o działalności leczniczej, do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. (z zastrzeżeniem, iż podmioty lecznicze wykonujące swoją działalność jako działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dostosują swoją działalność do wymogów ustawy o działalności leczniczej w brzmieniu ustalonym jej nowelizacją z dnia 14 czerwca 2012 r., do dnia 1 lipca 2013 r.).
Także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej dostosują swoją działalność do przepisów ustawy o działalności leczniczej w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Przedłużony został także termin – do 31 grudnia 2012 r. - przedstawienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą organowi prowadzącemu rejestr programu dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, zaopiniowanego przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zwrócić należy uwagę na zapis art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym programy dostosowania przedstawione dotychczas organowi prowadzącemu rejestr na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej stają się programami dostosowania w rozumieniu ustawy nowelizującej. Jednakże kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinien dostosować taki program do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, i przedstawić go organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. W tym przypadku opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca takiego programu nie jest wymagana.

Zmiany opisane powyżej wchodzą w życie w dniu 30 czerwca 2012 r.Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie
Adam Jędrzejczyk

 Opracował:
Radca Prawny
Marcin Brańka

Programy dostosowawcze dla przedsiębiorstw leczniczych (dotychczas – zakładów opieki zdrowotnej)

Programy dostosowawcze dla przedsiębiorstw leczniczych (dotychczas – zakładów opieki zdrowotnej)Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina, że 31 grudnia 2012 r. mija termin, w jakim podmiot prowadzący działalność leczniczą winien przedstawić organowi prowadzącemu rejestr program dostosowania do wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w formie decyzji).

Aby uniknąć spiętrzenia dużej ilości wniosków o zaopiniowanie programu i w związku z tym trudności w terminowym przygotowaniu wnioskowanych opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wnosi o niezwłoczne składanie omawianych wniosków wraz z programami dostosowawczymi, gdyż duża ilość wniosków złożonych do zaopiniowania w czerwcu może uniemożliwić wydanie opinii dla wszystkich zainteresowanych podmiotów w odpowiednim czasie. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych – w zakresie warunków: ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.

Podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej lub inną działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniające wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych lub instalacyjnych, mają dostosować pomieszczenia i urządzenia do tych wymagań w terminie do 31 grudnia 2016 r. jednakże należy podkreślić, że nie jest to termin obligatoryjny i jednoznaczny dla każdego rodzaju niezgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia. Dla uchybień mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi termin ten winien być skrócony do niezbędnego minimum.
Ponadto podmioty, które już uprzednio miały przyjęty maksymalny czas realizacji programów dostosowawczych (tj. do 31 grudnia 2012 r.) winny przedstawić informację o zakresie i stopniu zaawansowania realizacji podjętych zobowiązań.


Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie
Adam Jędrzejczyk


Opracowała:
Kierownik Oddziału
Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Grażyna Stachowicz

Zgłaszanie biologicznych czynników chorobotwórczych

Zgłaszanie biologicznych czynników chorobotwórczych


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż z dniem 23 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 r., poz. 459). Rozporządzenie to określa wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu oraz okoliczności i sposób dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, o których mowa jw. Ponadto cytowane rozporządzenie określa wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz podmioty, którym są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.
Wobec powyższego od dnia 23 kwietnia 2014 r. należy dokonywać zgłoszeń na nowych formularzach.
Jednocześnie przypomina się że powyższe zgłoszenia kierownik laboratorium wykonującego badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ma obowiązek dokonać zgłoszenia w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego wyniku państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną ( art. 29 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947 z późn. zm.).Wyk. M. Jackowska

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie