Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

I. Podstawowe obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody to:

1) wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia, parametrów objętych wstępnym monitoringiem substancji promieniotwórczych, parametrów objętych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych z częstotliwością określoną w przepisach Rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody, oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego - w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;

2) informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych  w terminach określonych w Rozporządzeniu,

3) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji;

4) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w przepisach Rozporządzenia;

5) wyznaczenie w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym i w razie takiej potrzeby wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych, służących do pobierania próbek wody;

6) pobieranie próbek wody do badań jakości wody z urządzeń wodociągowych, w miejscach pozwalających na ocenę jakości dostarczanej wody, a gdy woda jest poddawana procesom uzdatniania - w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania;

7) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego:

a) wyznaczanie miejsca lub miejsc, częstotliwości i zakresu badania jakości wody w celu określenia spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,

b) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz zaplanowania ewentualnych działań naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych i zaplanowanych działaniach;

8) przechowywanie sprawozdań z badań jakości wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

9) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody,  w przypadku:

- przekroczenia wartości parametrycznych określonych w przepisach Rozporządzenia, w terminach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu,

- braku przekroczeń wartości parametrycznych - w terminie miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.

II. Do podstawowych obowiązków podmiotów  dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia dla co najmniej 50 osób lub dostarczających co najmniej średnio 10 m3 wody na dobę, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody należy:

1) wykonywanie badania jakości wody w zakresie dotyczącym spełniania wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do Rozporządzenia, parametrów objętych wstępnym monitoringiem substancji promieniotwórczych, parametrów objętych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych, z częstotliwością określoną w przepisach Rozporządzenia oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, awarii sieci wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego ujęcia wody, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego - w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;

2) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, tak aby liczba próbek, w miarę możliwości, rozkładała się równomiernie w czasie i miejscu;

3) ustalenie miejsca lub miejsc pobierania próbek wody do badań jakości wody - w przypadku gdy właściciel ujęcia jest jednocześnie właścicielem lub zarządcą obiektu budowlanego wykorzystującego wodę, miejsce pobierania próbek wody do badań może być zlokalizowane w obiekcie budowlanym - w przypadku stwierdzenia przekroczenia badanych parametrów wody pobranej w punkcie zlokalizowanym w tym obiekcie należy wykonać badanie jakości wody w miejscach pozwalających na ustalenie miejsca i przyczyny niezgodności;

4) przechowywanie sprawozdań z badań jakości wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

5) informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o przekroczeniach wartości parametrycznych w zakresie i w terminach wskazanych w przepisach Rozporządzenia,

6) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie wskazanym w przepisach Rozporządzenia,

7) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody,  w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych   wskazanych w przepisach Rozporządzenia, w terminach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu, a w przypadku braku przekroczeń wartości parametrycznych - w terminie miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.

III. Jednocześnie należy wskazać, że do obowiązków podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujące wodę przeznaczoną do spożycia dla mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż 10 m3 wody na dobę – należy ustalenie zakresu badanych parametrów oraz częstotliwość wykonywania badań jakości wody z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

IV. Przepisy Rozporządzenia wprowadzają instytucję oceny ryzyka, przez które należy rozumieć proces polegający na identyfikacji zagrożeń i analizie ryzyka przeprowadzony na podstawie obowiązującej w czasie dokonywania tej oceny normy PN-EN 15975-2 "Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia - Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka - Część 2: Zarządzanie ryzykiem"; przy opracowaniu oceny ryzyka uwzględnia się czynniki określone dla obszaru zaopatrzenia w wodę.

V. Przepisy Rozporządzenia przewidują obowiązek prowadzenia monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie.

VI. Badania ciepłej wody użytkowej:

Obowiązkiem wykonywania badań na obecność bakterii Legionella sp. objęte zostały podmioty tj. przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny (np. siłownie, sale fitness, obiekty sportowe, szkoły itp.)

Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badania oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego zostały określone w części B załącznika nr 5 do Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 1 września 2017 r. z ujęcia SUW Pozowice oraz trzech punktów na sieci  wydano decyzję stwierdzającą

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: B. Sipczyński
data aktualizacji: 2 września 2017 r.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych  prób wody pobranych w dniu 24 sierpnia  2017 r. z ujęć  wody:  wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś oraz  wodociągu publicznego Wielmoża koło Szkoły wydano decyzje stwierdzające

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: M. Palusińska
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi została pobrana próba wody ze Stacji Uzdatniania Wody dla wodociągu publicznego Pozowice, gmina Skawina. Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 30 sierpnia 2017 r. – 1 września 2017 r. wykazała w próbie wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody Pozowice obecność bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pozowice (woda podawana z ujęcia wody Pozowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 1 września 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż po dokonaniu przepięcia na ujęcie wody Sułoszowa zostały pobrane kontrolne próby wody do badań laboratoryjnych z punktów czerpalnych zlokalizowanych na terenie miejscowości Wielmoża. Diagnostyka laboratoryjna wykazała, iż jakość wody w sieci u odbiorców odpowiada wymaganiom jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym, woda może być bezpiecznie używana zarówno do picia jak również do innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie