Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które nakłada obowiązek wykonywania badań wody na obecność bakterii Legionella sp. na podmioty tj.:

 • przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • budynki zamieszkania zbiorowego;
 • budynki użyteczności publicznej, przy użytkowaniu których wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny.

Bakterie z rodzaju Legionella to gram-ujemne pałeczki, które występują w sztucznych  i naturalnych zbiornikach wodnych. W środowisku naturalnym bakterie z rodzaju Legionella bytują i namnażają się wewnątrz komórek ameb, natomiast w organizmie człowieka – w makrofagach pęcherzyków płucnych, rzadziej innych makrofagach tkankowych, monocytach i leukocytach. Drobnoustroje te znalazły dogodne warunki w instalacjach wodnych wewnątrz budynków mieszkalnych i użytkowych m.in. szpitalnych. Stwierdzono obecność pałeczek Legionella w inhalatorach, prysznicach, klimatyzatorach nawilżaczach, wieżach chłodniczych, turbinach dentystycznych, wannach wirowych, biczach wodnych, fontannach.

Do szczególnej grupy ryzyka należą osoby chore, z zaburzeniami odporności, immunosupresją i niewydolnością oddechową wymagający leczenia respiratorem. Kolonizacji bakterii Legionella w instalacjach wodociągowych sprzyja:

 • temperatura wody (ok. 400 C)
 • niskie stężenie dezynfektantów
 • zastoiny wody
 • czynniki biotyczne (inne mikroorganizmy)
 • biofilm, czyli złożona struktura bakterii i innych mikroorganizmów otoczoną warstwą substancji organicznych i nieorganicznych wewnątrz przewodów i zbiorników wodnych tworzy środowisko sprzyjające  namnażaniu się tych drobnoustrojów

Zachorowania wywołane przez pałeczki z rodzaju Legionella określane są jako legionelozy, których wyróżniono 3 rodzaje :

 1. Legionelozowe zapalenie płuc (zapalenie płuc jest najczęściej wykrywaną postacią legionelozy; główny czynnik wywołujący zachorowanie – Legionella pneumophila; choroba zakaźna; objawy: zapalenie płuc, zaburzenia w oddychaniu, temperatura ponad 40°C, bóle brzucha, wymioty, biegunka, zaburzenia świadomości)
 2. Gorączka Pontiac (łagodna postać poza płucna w 95% ustępująca samoistnie po kilku dniach; nie występują objawy zapalenia płuc postać ; główny czynnik wywołujący zachorowania – Legionella cincinnatiensis; objawy podobne do grypy: nagły wzrost ciepłoty ciała, dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowe, uczucie zmęczenia, gorączka)
 3. Postać poza płucna (często o ciężkim przebiegu klinicznym)

Profilaktyka zapobiegania namnażaniu się bakterii Legionella polega głównie na:

 • odpowiedniej izolacji instalacji wody zimnej i ciepłej ( temperatura wody ciepłej ≥550C natomiast wody zimnej < 200C )
 • doborze odpowiednich materiałów instalacji – odpornych na działanie wysokiej temperatury umożliwiających prowadzenie dezynfekcji termicznej
 • prowadzeniu regularnej dezynfekcji termicznej lub chemicznej
 • unikaniu powstawania zastoin wody
 • utrzymywaniu natrysków, dyfuzorów (końcówek) pryszniców i dysz rozpylających w kranach w stanie czystym i bez powłoki osadowej, wymieniając je w razie potrzeby
 • opróżnianiu, usuwaniu osadu i dezynfekcji zbiorników akumulacji wody ciepłej przynajmniej dwa razy w roku
 • czyszczeniu i dezynfekcji wszystkich filtrów wodnych regularnie co 1-3 miesiące

Odpowiedzialnym za zapewnienie bezpiecznego użytkowania i eksploatacji instalacji wodociągowej jest właściciel lub zarządca budynku. Uregulowania prawne w tym zakresie zawarte są w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dlatego ważne jest obligatoryjne prowadzenie dodatkowo przez zarządców /właścicieli budynków zamieszkania zbiorowego badań jakości wody ciepłej użytkowej w kierunku bakterii Legionella sp.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego prowadzi monitoring jakości wody ciepłej użytkowej pod kątem obecności Pałeczek Legionella sp. w obiektach użyteczności publicznej takich jak:

 • budynki szpitalne
 • domy pomocy społecznej
 • zakłady opiekuńczo – lecznicze
 • hotele

W roku 2017 przebadano wodę w 70 obiektach, łącznie pobrano 328 prób wody ciepłej; wydano 47 decyzji administracyjnych stwierdzające skażenie instalacji wody ciepłej użytkowej pałeczkami legionella sp.  Ponadto w roku 2017 rozpatrzono 4 zgłoszenia przekazane za pośrednictwem Europejskiej Sieci Nadzoru nad Chorobą Legionistów (ELDSNet) w sprawie zachorowania na legionelozowe zapalenie płuc obcokrajowców przebywających w obiektach noclegowych na terenie Miasta Krakowa.

 

Tabela 1. Ilość pobranych prób wody ciepłej, a liczba prób, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii Legionella sp. w latach 2015 - 2017

Rok

Ilość przebadanych prób wody ciepłej

Ilość prób, w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej liczby bakterii Legionella sp.

2015

194

52

2016

268

98

2017

328

100

 

Tabela 2. Ilość przebadanych obiektów, a liczba wydanych decyzji administracyjnych w latach 2015-2017

Rok

Ilość przebadanych obiektów

Liczba wydanych decyzji administracyjnych

%

2015

48

21

43,75

2016

51

35

68,63

2017

70

47

67,14

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

I. Podstawowe obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody to:

1) wykonywanie badań jakości wody w urządzeniach wodociągowych w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia, parametrów objętych wstępnym monitoringiem substancji promieniotwórczych, parametrów objętych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych z częstotliwością określoną w przepisach Rozporządzenia, gdy nie wystąpią okoliczności mogące spowodować zmianę jakości wody, oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego - w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;

2) informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o przekroczeniach wartości parametrycznych  w terminach określonych w Rozporządzeniu,

3) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych - w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania informacji;

4) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody, zgodnie z częstotliwością nie mniejszą niż określona w przepisach Rozporządzenia;

5) wyznaczenie w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym i w razie takiej potrzeby wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych, służących do pobierania próbek wody;

6) pobieranie próbek wody do badań jakości wody z urządzeń wodociągowych, w miejscach pozwalających na ocenę jakości dostarczanej wody, a gdy woda jest poddawana procesom uzdatniania - w miejscach pozwalających na ocenę skuteczności procesu uzdatniania;

7) w przypadku wystąpienia okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii sieci wodociągowej, awarii systemu uzdatniania wody, wymiany sieci wodociągowej, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi, intensywnych opadów, suszy lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego:

a) wyznaczanie miejsca lub miejsc, częstotliwości i zakresu badania jakości wody w celu określenia spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,

b) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz zaplanowania ewentualnych działań naprawczych i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz niezwłoczne poinformowanie właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych i zaplanowanych działaniach;

8) przechowywanie sprawozdań z badań jakości wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

9) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody,  w przypadku:

- przekroczenia wartości parametrycznych określonych w przepisach Rozporządzenia, w terminach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu,

- braku przekroczeń wartości parametrycznych - w terminie miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.

II. Do podstawowych obowiązków podmiotów  dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia dla co najmniej 50 osób lub dostarczających co najmniej średnio 10 m3 wody na dobę, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody należy:

1) wykonywanie badania jakości wody w zakresie dotyczącym spełniania wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do Rozporządzenia, parametrów objętych wstępnym monitoringiem substancji promieniotwórczych, parametrów objętych kontrolnym monitoringiem substancji promieniotwórczych, z częstotliwością określoną w przepisach Rozporządzenia oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, w szczególności awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej, awarii sieci wodociągowej dostarczającej wodę z indywidualnego ujęcia wody, oddania do użytku nowego odcinka sieci wodociągowej, powodzi lub w przypadku zdarzenia radiacyjnego - w uzgodnieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym;

2) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody w uzgodnieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, tak aby liczba próbek, w miarę możliwości, rozkładała się równomiernie w czasie i miejscu;

3) ustalenie miejsca lub miejsc pobierania próbek wody do badań jakości wody - w przypadku gdy właściciel ujęcia jest jednocześnie właścicielem lub zarządcą obiektu budowlanego wykorzystującego wodę, miejsce pobierania próbek wody do badań może być zlokalizowane w obiekcie budowlanym - w przypadku stwierdzenia przekroczenia badanych parametrów wody pobranej w punkcie zlokalizowanym w tym obiekcie należy wykonać badanie jakości wody w miejscach pozwalających na ustalenie miejsca i przyczyny niezgodności;

4) przechowywanie sprawozdań z badań jakości wody przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich wykonania;

5) informowanie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o przekroczeniach wartości parametrycznych w zakresie i w terminach wskazanych w przepisach Rozporządzenia,

6) uzgodnienie z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym sposobu ustalenia miejsca i przyczyny niezgodności z wymaganiami oraz prowadzenia działań naprawczych w terminie wskazanym w przepisach Rozporządzenia,

7) przekazywanie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu sprawozdań z badań jakości wody,  w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych   wskazanych w przepisach Rozporządzenia, w terminach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu, a w przypadku braku przekroczeń wartości parametrycznych - w terminie miesiąca od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.

III. Jednocześnie należy wskazać, że do obowiązków podmiotów dostarczających lub wykorzystujących wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na rynku spożywczym, wykorzystujące wodę przeznaczoną do spożycia dla mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż 10 m3 wody na dobę – należy ustalenie zakresu badanych parametrów oraz częstotliwość wykonywania badań jakości wody z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym.

IV. Przepisy Rozporządzenia wprowadzają instytucję oceny ryzyka, przez które należy rozumieć proces polegający na identyfikacji zagrożeń i analizie ryzyka przeprowadzony na podstawie obowiązującej w czasie dokonywania tej oceny normy PN-EN 15975-2 "Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia - Wytyczne dotyczące zarządzania kryzysowego i ryzyka - Część 2: Zarządzanie ryzykiem"; przy opracowaniu oceny ryzyka uwzględnia się czynniki określone dla obszaru zaopatrzenia w wodę.

V. Przepisy Rozporządzenia przewidują obowiązek prowadzenia monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie.

VI. Badania ciepłej wody użytkowej:

Obowiązkiem wykonywania badań na obecność bakterii Legionella sp. objęte zostały podmioty tj. przedsiębiorstwa podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny (np. siłownie, sale fitness, obiekty sportowe, szkoły itp.)

Minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody do badania oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego zostały określone w części B załącznika nr 5 do Rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w dniu 30 sierpnia 2017 r., w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez ludzi została pobrana próba wody ze Stacji Uzdatniania Wody dla wodociągu publicznego Pozowice, gmina Skawina. Diagnostyka laboratoryjna, przeprowadzona w dniach 30 sierpnia 2017 r. – 1 września 2017 r. wykazała w próbie wody pobranej na Stacji Uzdatniania Wody Pozowice obecność bakterii grupy Coli.

Mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję administracyjną stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pozowice (woda podawana z ujęcia wody Pozowice nie spełnia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi).

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: Barbara Paluch
data aktualizacji: 1 września 2017 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych w dniu 1 września 2017 r. z ujęcia SUW Pozowice oraz trzech punktów na sieci  wydano decyzję stwierdzającą

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych. 

 

z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krakowie

Grażyna Stachowicz

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie

 

 

 

Opracowała: B. Sipczyński
data aktualizacji: 2 września 2017 r.

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych  prób wody pobranych w dniu 24 sierpnia  2017 r. z ujęć  wody:  wodociągu publicznego Wielmoża Stara Wieś oraz  wodociągu publicznego Wielmoża koło Szkoły wydano decyzje stwierdzające

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Diagnostyka laboratoryjna  wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym woda może być bezpiecznie używana do picia,  jak również innych celów domowych.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

 

 

Opracowała: M. Palusińska
data aktualizacji: 28 sierpnia 2017 r.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie