W dniu 17 grudnia 2015 roku wprowadzono nowe przepisy regulujące kwestię jakości wody na pływalniach tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

 

Obowiązki zarządzającego pływalnią

Rozporządzenie precyzuje obowiązki zarządzającego pływalnią, który dokonuje oceny spełniania przez wodę na pływalni wymagań na podstawie:

 • bieżącej obserwacji wody na pływalni (dokumentowania spostrzeżeń i podejmowanych czynności),
 • systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni (tj. pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperatura wody – nie rzadziej niż co 4 godziny, pierwsza rejestracja powinna mieć miejsce przed rozpoczęciem użytkowania pływalni, chlor związany – nie rzadziej niż 1 raz na dobę)
 • systematycznego prowadzenia badań jakości wody w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (zgodnie z harmonogramem opartym na wytycznych zawartych w załącznikach do ww. rozporządzenia) oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni – wyniki badań zarządzający pływalnią przekazuje organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 3 dni roboczych.

Zarządzający pływalnią dokumentuje spełnienie przez wodę na pływalni wymagań przez okres nie krótszy niż 3 lata

O spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu, zarządzający pływalnią informuje w komunikatach zamieszczanych:

 • na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla osób pływających
 • na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona przez zarządzającego pływalnią

W komunikacie zarządzający pływalnią informuje o:

 • ostatniej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • spełnianiu przez wodę na pływalni wymagań określonych w rozporządzeniu lub aktualnych przekroczeniach parametrów;
 • podjętych działaniach naprawczych oraz terminie doprowadzenia wody na pływalni do odpowiednich wymagań (w przypadku niespełnienia wymagań jakościowych)

Zarządzający pływalnią w przypadku wystąpienia zmian jakości wody na pływalni jest zobowiązany do niezwłocznej aktualizacji komunikatu.

 

Zadania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Obowiązkiem właściwego państwowego inspektora sanitarnego jest dokonywanie zbiorczej rocznej oceny, czy woda odpowiada wymaganiom, na podstawie analizy:

 • parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wyników badań wody
 • wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
 • zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz
 • wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny

 

Należy jednakże podkreślić, że z uwagi na fakt, iż od 21 grudnia 2002 roku nie obowiązywały przepisy regulujące kwestię jakości wody basenowej, zarządzającym pływalniami wyznaczono 6-miesięczny okres na dostosowanie się do wymogów określonych w ww. rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przedstawia informację o jakości wody w basenach ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie