Nadzór Sanitarny

Ocena stanu sanitarno-porządkowego cmentarzy zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego oraz informacja dot. nadzoru nad prowadzonym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w roku 2017 bieżący nadzór sanitarny sprawowany jest nad 91 cmentarzami, tj. na terenie Miasta Krakowa znajduje się 17 cmentarzy parafialnych i 1 wyznaniowy natomiast na terenie powiatu krakowskiego 70 cmentarzy parafialnych i 3 komunalne. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie miasta Krakowa znajdują się pod nadzorem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Do dnia 30 października 2017 r. skontrolowano 15 cmentarzy, których stan porządkowy oceniono jako dobry. Odpady komunalne z terenu cmentarzy gromadzone były w kontenerach/pojemnikach lub na terenach wyznaczonych i ogrodzonych przeznaczonych do składowania odpadów. Wywóz nieczystości stałych zapewniają koncesjonowane firmy, na podstawie złożonych deklaracji. Prowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrolą zostały objęte również pomieszczenia sanitarno – higieniczne tj. toalety ogólnodostępne zlokalizowane przy cmentarzach. Podczas prowadzonych kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – porządkowy ww. pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Pod nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego znajdują się również 32 zakłady pogrzebowe (15 na terenie Miasta Krakowa, 17 w powiecie krakowskim). W tej grupie obiektów przeprowadzono 5kontroli sanitarnych, które nie wykazały nieprawidłowości.

W zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. wydano 422 decyzje w sprawie ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich. Nadzór nad pracami ekshumacyjnymi sprawowany był w 400przypadkach.

Ponadto sprawdzono również warunki przewozu zwłok podczas ekshumacji – tj. skontrolowano 68 środków transportu do przewozu zwłok (karawanów).

Do dnia 30 października 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał 151 postanowień dot. sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich oraz 14 decyzji administracyjnych zezwalających na wywóz zwłok/szczątków ludzkich poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opracowała: Iwona Seliga-Ptak

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem jesiennej  akcji deratyzacyjnej  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 8 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016,  poz. 250.), jesienna  akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 15 października i zakończyć dnia 15 listopada  br.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności    w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  ponad 200 groźnych chorób min.  gorączkę szczurza, leptospirozę, salmonellozy, włośnicę, dżumę. Pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków.

 

 

Wyk. U. Żych.

Ocena stanu sanitarno-porządkowego obiektów krótkotrwałego zakwaterowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w trakcie sezonu turystycznego przeprowadzono kontrole w obiektach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania turystów tj. hotelach, pokojach gościnnych, hostelach, apartamentach i schroniskach na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Przeprowadzono łącznie 155 kontroli oceniających stan sanitarno-higieniczny tych obiektów.

W 82% skontrolowanych obiektów stan sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry.

W przypadku 18% obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których wystosowano 5 decyzji nakazujących, 28 decyzji płatniczych oraz nałożono 1 mandat karny oraz wydano zalecenia pokontrolne, celem poprawy stanu sanitarnego i jakości świadczonych usług.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: brudne ściany i sufity w pokojach noclegowych, węzłach sanitarnych oraz magazynach bielizny pościelowej, brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach w łazienkach oraz zniszczone, zużyte wyposażenie pomieszczeń.

Do chwili obecnej, w toku kontroli sprawdzających potwierdzono usunięcie ww. uchybień w 64% placówek, w pozostałych 36% nie upłynął jeszcze ustalony termin wykonania zarządzeń decyzji nakazujących i zaleceń pokontrolnych.

 

Wyk. Klaudia Świder

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji  gryzoni przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 12 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz. U. z 2016,  poz. 250.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  groźne dla ludzi choroby, ponadto pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków. Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Wyk. U. Żych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie