Nadzór Sanitarny

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem jesiennej  akcji deratyzacyjnej  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 8 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016,  poz. 250.), jesienna  akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 15 października i zakończyć dnia 15 listopada  br.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności    w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  ponad 200 groźnych chorób min.  gorączkę szczurza, leptospirozę, salmonellozy, włośnicę, dżumę. Pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków.

 

 

Wyk. U. Żych.

Ocena stanu sanitarno-porządkowego obiektów krótkotrwałego zakwaterowania

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że w trakcie sezonu turystycznego przeprowadzono kontrole w obiektach świadczących usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania turystów tj. hotelach, pokojach gościnnych, hostelach, apartamentach i schroniskach na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego. Przeprowadzono łącznie 155 kontroli oceniających stan sanitarno-higieniczny tych obiektów.

W 82% skontrolowanych obiektów stan sanitarno-porządkowy oceniono jako dobry.

W przypadku 18% obiektów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-porządkowego i technicznego. W związku z powyższym wszczęto postępowania administracyjne, w wyniku których wystosowano 5 decyzji nakazujących, 28 decyzji płatniczych oraz nałożono 1 mandat karny oraz wydano zalecenia pokontrolne, celem poprawy stanu sanitarnego i jakości świadczonych usług.

Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: brudne ściany i sufity w pokojach noclegowych, węzłach sanitarnych oraz magazynach bielizny pościelowej, brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach w łazienkach oraz zniszczone, zużyte wyposażenie pomieszczeń.

Do chwili obecnej, w toku kontroli sprawdzających potwierdzono usunięcie ww. uchybień w 64% placówek, w pozostałych 36% nie upłynął jeszcze ustalony termin wykonania zarządzeń decyzji nakazujących i zaleceń pokontrolnych.

 

Wyk. Klaudia Świder

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji  gryzoni przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 12 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz. U. z 2016,  poz. 250.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  groźne dla ludzi choroby, ponadto pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków. Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Wyk. U. Żych.

„Bezpieczeństwo Wodne w Budynku” – Opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zachęca do zapoznania się z opracowaniem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „ Water safety in builidings” nt. dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Prawa autorskie do wskazanej publikacji przysługują Światowej Organizacji Zdrowia, natomiast prawa autorskie do tłumaczenia przysługują Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Przedmiotowe opracowanie w sposób kompleksowy obejmuje szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach tj. budynki mieszkalne, szpitale, inne podmioty lecznicze, zakłady opieki nad osobami starszymi, ośrodki opieki dla dzieci, obiekty noclegowe (tj. hotele, pensjonaty, agroturystyka), obiekty sportowe. W przedmiotowym opracowaniu omówiono zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowaniu planów bezpieczeństwa wodnego i bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych. Publikacja „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfikacji.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie