Nadzór Sanitarny

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji  gryzoni przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 12 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz. U. z 2016,  poz. 250.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  groźne dla ludzi choroby, ponadto pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków. Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Wyk. U. Żych.

„Bezpieczeństwo Wodne w Budynku” – Opracowanie Światowej Organizacji Zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zachęca do zapoznania się z opracowaniem Światowej Organizacji Zdrowia pt. „ Water safety in builidings” nt. dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego wody w budynkach (od etapu projektowania do etapu końcowego, jakim jest zarządzanie bezpieczeństwem instalacji wodnych).

Prawa autorskie do wskazanej publikacji przysługują Światowej Organizacji Zdrowia, natomiast prawa autorskie do tłumaczenia przysługują Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.

Przedmiotowe opracowanie w sposób kompleksowy obejmuje szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach tj. budynki mieszkalne, szpitale, inne podmioty lecznicze, zakłady opieki nad osobami starszymi, ośrodki opieki dla dzieci, obiekty noclegowe (tj. hotele, pensjonaty, agroturystyka), obiekty sportowe. W przedmiotowym opracowaniu omówiono zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowaniu planów bezpieczeństwa wodnego i bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych. Publikacja „Bezpieczeństwo wodne w budynkach” opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfikacji.

Ocena stanu sanitarno – porządkowego cmentarzy, zakładów i domów pogrzebowych zlokalizowanych na terenie Miasta Krakowa i powiatu krakowskiego oraz prowadzonego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w roku 2016 bieżący nadzór sanitarny sprawowany jest nad 91 cmentarzami, tj. na terenie Miasta Krakowa 17 cmentarzy parafialnych i 1 wyznaniowy natomiast na terenie powiatu krakowskiego 70 cmentarzy parafialnych i 3 komunalne. W roku 2016 skontrolowano łącznie 20cmentarzy, których stan porządkowy oceniono jako dobry.

Odpady komunalne z terenu cmentarzy gromadzone były w kontenerach/pojemnikach lub na terenach wyznaczonych i ogrodzonych przeznaczonych do składowania odpadów. Wywóz nieczystości stałych zapewniają koncesjonowane firmy, na podstawie złożonych deklaracji. Prowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrolą zostały objęte również pomieszczenia sanitarno – higieniczne tj. toalety ogólnodostępne. Podczas prowadzonych kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – porządkowy ww. pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Pod nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego znajdują się również 32 zakłady pogrzebowe (15 na terenie Miasta Krakowa, 17 w powiecie krakowskim). W tej grupie obiektów przeprowadzono 9 kontroli sanitarnych, które nie wykazały nieprawidłowości.

Ponadto skontrolowanych 12 środków transportu do przewozu zwłok (karawanów), które posiadają pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

W przypadku postępowań ze zwłokami i szczątkami ludzkimi od dnia 1.01.2016 r. do dnia 27.10.2016 r. wydano łącznie 385 decyzji w sprawie ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich. Nadzór nad pracami ekshumacyjnymi sprawowany był w 356 przypadkach.

W roku 2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał 119 postanowień na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich oraz 7 decyzji administracyjnych zezwalających na wywóz zwłok/szczątków ludzkich poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gryzonie – niebezpieczne szkodniki

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji  gryzoni przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  groźne dla ludzi choroby, ponadto pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków. Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LXIII /917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 12 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności    w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Wyk. U. Żych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie