Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, że w związku z nową ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111), która weszła w życie w dniu 16 lutego 2018 r.  - w miesiącu marcu br. skontrolowano 35 solariów zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.

 Podczas kontroli sprawdzono m.in.:

  • Oznakowanie solariów stosownymi informacjami tj. zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium.
  • Stan sanitarnohigieniczny pomieszczeń, wyposażenia, zaopatrzenia w środki higieniczne i dezynfekcyjne oraz postępowanie z odpadami.

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości – kontrolowane obiekty oznakowane były zgodnie z wymogami ww. ustawy, bez jakichkolwiek reklam promujących solarium, ponadto stan sanitarnohigieniczny pomieszczeń i wyposażenia nie budził zastrzeżeń.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

W związku ze zbliżającym się terminem wiosennej akcji deratyzacyjnej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie celem uzyskania pozytywnych skutków likwidacji  gryzoni przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną akcję.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp.

W związku z powyższym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr LXIII /917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 12 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), wiosenna akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 20 marca i zakończyć dnia 20 kwietnia br.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  ponad 200 groźnych chorób min.  gorączkę szczurza, leptospirozę, salmonellozy, włośnicę, dżumę. Pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków. Natomiast obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

 

Wyk. U. Żych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w roku 2017 bieżący nadzór sanitarny sprawowany jest nad 91 cmentarzami, tj. na terenie Miasta Krakowa znajduje się 17 cmentarzy parafialnych i 1 wyznaniowy natomiast na terenie powiatu krakowskiego 70 cmentarzy parafialnych i 3 komunalne. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie miasta Krakowa znajdują się pod nadzorem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Do dnia 30 października 2017 r. skontrolowano 15 cmentarzy, których stan porządkowy oceniono jako dobry. Odpady komunalne z terenu cmentarzy gromadzone były w kontenerach/pojemnikach lub na terenach wyznaczonych i ogrodzonych przeznaczonych do składowania odpadów. Wywóz nieczystości stałych zapewniają koncesjonowane firmy, na podstawie złożonych deklaracji. Prowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Kontrolą zostały objęte również pomieszczenia sanitarno – higieniczne tj. toalety ogólnodostępne zlokalizowane przy cmentarzach. Podczas prowadzonych kontroli stwierdzono, że stan sanitarno – porządkowy ww. pomieszczeń nie budził zastrzeżeń.

Pod nadzorem tut. Inspektora Sanitarnego znajdują się również 32 zakłady pogrzebowe (15 na terenie Miasta Krakowa, 17 w powiecie krakowskim). W tej grupie obiektów przeprowadzono 5kontroli sanitarnych, które nie wykazały nieprawidłowości.

W zakresie nadzoru nad postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. wydano 422 decyzje w sprawie ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich. Nadzór nad pracami ekshumacyjnymi sprawowany był w 400przypadkach.

Ponadto sprawdzono również warunki przewozu zwłok podczas ekshumacji – tj. skontrolowano 68 środków transportu do przewozu zwłok (karawanów).

Do dnia 30 października 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał 151 postanowień dot. sprowadzenia zwłok lub szczątków ludzkich oraz 14 decyzji administracyjnych zezwalających na wywóz zwłok/szczątków ludzkich poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opracowała: Iwona Seliga-Ptak

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, że 16 lutego 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017 r. poz. 2111).

Ustawa określa:

1) zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium;

2) szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3) leczenie osób uzależnionych od solarium;

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Główną zamianą jaką wprowadza ustawa będzie zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium w myśl art. 4 tejże ustawy „Zabrania się reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności:

1) w telewizji, radiu, prasie, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych;

2) na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych;

3) w środkach usług informatycznych”.

Dostępność solarium dla osób powyżej 18 roku życia precyzuje art. 5 w/w ustawy w brzmieniu:

1. Zabrania się udostępniania solarium małoletnim.

2. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby zamierzającej skorzystać z solarium, osoba udostępniająca solarium uprawniona jest do żądania okazania przez tę osobę dokumentu potwierdzającego jej wiek.

3. W razie nieokazania dokumentu, o którym mowa w ust. 2, osoba udostępniająca solarium odmawia udostępnienia solarium”.

Obowiązki podmiotu udostępniającego solarium wynikają z art. 6 cytowanej ustawy tj. „Podmiot świadczący usługi w zakresie udostępniania solarium obowiązany jest umieścić w miejscu udostępniania solarium czytelne i widoczne informacje:

1) o treści: "Zakaz udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium)";

2) o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium”.

Kontroli świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium dokonywać będą organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy w zakresie posiadanych kompetencji określonych w ustawach regulujących ich funkcjonowanie oraz na zasadach wskazanych w tych ustawach.

W związku ze zbliżającym się terminem jesiennej  akcji deratyzacyjnej  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie przypomina o konieczności aktywnego włączenia się w prowadzoną  akcję.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII  /846/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków - Rozdział 8 „Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania” oraz zgodnie z art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2016,  poz. 250.), jesienna  akcja deratyzacji powinna rozpocząć się z dniem 15 października i zakończyć dnia 15 listopada  br.

Deratyzacja winna być przeprowadzana na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi. Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się tam, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. Przez cały okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności    w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”. W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Obowiązek systematycznego wykonywania deratyzacji należy do administratora budynku.

Gryzonie zasiedlające nieruchomości, śmietniki to najczęściej występujące myszy i szczury. Szkodniki te  przysparzają wiele kłopotów mieszkańcom i administratorom, zanieczyszczając budynki i otoczenie, uszkadzają konstrukcje,  przewody kanalizacyjne i wodociągowe, instalacje elektryczne i telefoniczne, a także elementy wyposażenia obiektów. Ponadto gryzonie, w  szczególności szczury, stanowią poważne zagrożenie dla człowieka ponieważ  przenoszą  ponad 200 groźnych chorób min.  gorączkę szczurza, leptospirozę, salmonellozy, włośnicę, dżumę. Pasożyty i zarazki chorobotwórcze mogą być również przenoszone na zwierzęta domowe tj. psy i koty powodując wśród nich zachorowania. Aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się i rozmnażaniu gryzoni należy na bieżąco prowadzić  czynności zapobiegawcze zabezpieczające przed możliwością przedostawania się gryzoni do budynków.

 

 

Wyk. U. Żych.

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie