Oddział Higieny Komunalnej

Zakres działania Oddziału Higieny Komunalnej

Do zakresu działania Oddziału Higieny Komunalnej należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności

  1. kontroli utrzymania stanu higienicznego nieruchomości, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego.
  2. nadzoru nad utrzymaniem stanu sanitarno – higienicznego w obiektach noclegowych i turystycznych;

Czytaj dalej ...

Hałasem są wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednictwem powietrza na organ słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.

Inna współczesna definicja za hałas uznaje wszystkie dźwięki, które irytują, są powodem odczuwania przykrości i lęku, rozpraszają uwagę, pogarszają międzyludzką komunikację, utrudniają wykonywanie pracy, są w danym miejscu oraz w danym czasie nie chciane i nie tolerowane, wskutek czego obniżają subiektywnie odczuwaną jakość życia. Hałasem są też, nie wywołujące wymienionych wrażeń, odczuć i skutków zjawiska akustyczne, których sami jesteśmy przyczyną (np. głośna muzyka), wówczas gdy ich fizyczne parametry (zwłaszcza wysokie natężenie), są powodem wystąpienia potencjalnej lub faktycznej szkodliwości dla szeroko pojętego zdrowia.

Ponadto obecnie hałasem nazywa się również mogące uszkadzać zdrowie, rozchodzące się w powietrzu fale akustyczne o częstotliwościach nie wywołujących żadnych wrażeń słuchowych – infradźwięki i ultradźwięki.

Skojarzenie definicji hałasu z powszechnością jego występowania we wszystkich obszarach życia ludzkiego pozwala zrozumieć, dlaczego ten czynnik środowiskowy stał się współczesną plagą ludzi – jedną z najbardziej dokuczliwych i występującą na prawie wszystkich kontynentach.

Hałas powoduje poważne zaburzenia w organizmie ludzkim i jest przyczyną wielu ciężkich schorzeń. Jest przyczyną wcześniejszego starzenia się i może spowodować skrócenie życia o 8-12 lat. Odpowiednio nasilony hałas, już po 10 minutach może wywołać u człowieka całkowicie zdrowego wiele zmian fizjologicznych, w tym zmianę w strukturze hormonów nadnercza, ponadto może spowodować wystąpienie zmian czynnościowych mózgu, odpowiadających objawom padaczki.

Hałas komunalny oraz komunikacyjny, jak każdy inny sygnał akustyczny, również działa na narządu słuchu i może być przyczyną jego trwałego uszkodzenia. Powoduje zaburzenia snu, zmiany w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, zaburzenia sprawności, zakłócanie odbioru i rozumienia mowy, zmianę zachowań społecznych.

 

W budynkach mieszkalnych i wokół nich, źródłem hałasu mogą być urządzenia centralnego ogrzewania, systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne, instalacje zaopatrujące w wodę, windy, urządzenia stosowane przez mieszkańców (np. pilarki, kosiarki trawy i inne). W grę wchodzą również zachowania lokatorów, ich nawyki i kultura codziennego życia, używanie radia, telewizorów, odkurzaczy, aktywność dzieci, zachowaniem zwierząt domowych, czyli ogólnie mówiąc – tzw. „hałas wytwarzany przez sąsiadów i współmieszkańców”. Znaczący udział w kształtowaniu komunalnego klimatu akustycznego mają zajęcia rekreacyjne i hobbystyczne mieszkańców, np. sporty motoro-wodne, powietrzne i naziemne, gry zespołowe, dyskoteki, inne masowe imprezy muzyczne oraz festyny często odbywające się późnym wieczorem, w dodatku nie tylko w obrębie obiektów zamkniętych. Źródłem dokuczliwego hałasu mogą być również urządzenia używane przy pracach drogowych i budowlanych poza budynkiem, oraz przy remontach prowadzonych wewnątrz mieszkań.

Klimat akustyczny pomieszczeń mieszkalnych oraz pomieszczeń użyteczności publicznej, często będący wynikiem zbyt niskiej izolacyjności przegród budowlanych (ścian i stropów między pomieszczeniami), na ogół kształtowany jest przez hałas:

  • pochodzący z zewnątrz obiektu – hałas uliczny, kolejowy, lotniczy, osiedlowy, przemysłowy, usługowo-handlowy, dochodzący z obiektów sportowo-rekreacyjnych,
  • przenikający z innych pomieszczeń tego samego budynku – sklepów, lokali gastronomicznych, generowany przez innych lokatorów,
  • emitowany przez urządzenia i instalacje integralnie związane z budynkiem (kotłownie, instalacje centralnego ogrzewania, windy, wentylatory, klimatyzatory, stacje transformatorowe),
  • własny, wytwarzany przez użytkowników ocenianego pomieszczenia.

 

W Polsce podstawę prawną do oceny wyników pomiarów akustycznych w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), stanowi Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 roku w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP Nr 19, poz. 231). Zgodnie z § 1 tego Zarządzenia hałas jest czynnikiem szkodliwym, jeżeli jego natężenie oraz czas trwania stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi a w myśl § 5 Zarządzenia, dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez urządzenia i instalacje w pomieszczeniach określa Polska Norma PN-87/B-02151/02 pt.: “Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. Natomiast metodykę pomiarów określa Polska Norma PN-87/B-02156 pt.: „Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.”

Przepisy § 323 i następne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), stanowią, że budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Ponadto pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy chronić przed hałasem: zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku, pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku, powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako instytucja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, prowadzi zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi, w tym natężeniem szkodliwych czy uciążliwych czynników akustycznych, występujących w środowisku pracy, zamieszkania, nauczania i wypoczynku.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zm.), Inspekcja Ochrony Środowiska jako instytucja podległa Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska, w tym emisji hałasu do środowiska.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie

  • wykonuje pomiary poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych (przy zamkniętych oknach i drzwiach) wyłącznie od poszczególnych instalacji stanowiących techniczne wyposażenie budynku oraz od poszczególnych urządzeń i instalacji działających w pomieszczeniach nie związanych funkcjonalnie z danym budynkiem lub zlokalizowanych na zewnątrz budynku w terenie lub w innych obiektach,   a więc od źródeł o określonych charakterystykach akustycznych i cyklach występowania związanych z normalną eksploatacją budynku, np. kotłownie, instalacje centralnego ogrzewania, windy, wentylatory, klimatyzatory, stacje transformatorowe itp.
  • pomiary i ocenę wyników przeprowadza się w oparciu o Polską Normę PN-87/B-02156: Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.
  • dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach określone są w Polskiej Normie PN-87/ B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
  • pomiary wykonywane są na wniosek stron.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie nie przeprowadza pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, m.in. hałasukomunikacyjnego (ulicznego, kolejowego, lotniczego itp.) oraz tzw. „hałasów bytowych” pochodzących z lokali rozrywkowych, w tym dyskotek (takich jak krzyk, głośna muzyka itp.).

 

W 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie wpłynęło 36 wniosków stron dot. uciążliwości hałasowych. Przedstawiciele PPIS w Krakowie przeprowadzili 39 pomiarów hałasu przenikającego do pomieszczeń mieszkalnych, w wyniku których w 12 lokalach mieszkalnych stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnej poziomu dźwięku A określonej w Polskiej Normie PN-87/ B-02151/02.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie na podstawie stwierdzonych przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomu dźwięku A określonych w ww. normie, w 11 przypadkach prowadził postępowanie administracyjne – wydano 10 decyzji nakazujących obniżenie poziomu hałasu przenikającego do lokali mieszkalnych wnioskodawców oraz 1 decyzję odmowną dot. wszczęcia postępowania.

W 5 przypadkach wykonano obowiązki ujęte w decyzjach administracyjnych wydanych przez PPIS w Krakowie, w 2 przypadkach zakończono postępowanie ze względów formalnych, natomiast w 3 przypadkach nadal toczy się postępowanie.

 

Opracowała: R. Półtorak

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie