Oddział Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego należy między innymi: 
 
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 
szczególności dotyczące: 
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 
 • żywienia zbiorowego; 
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami 
 • przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
 • mieć wpływ na zdrowie ludzi. 

czytaj dalej ...

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w związku z potwierdzonymi informacjami dotyczącymi występowania na terenie Polski (przy granicy z Białorusią) kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików przypomina, że, afrykański pomór świń (ASF) jest to wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub przewlekłym. Cechą charakterystyczną ASF jest bardzo silna wybroczynowość. Wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na wysoką temperaturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie i potrafi przetrwać do 6 miesięcy w mrożonym mięsie. Źródło zakażenia stanowią chore świnie domowe oraz dzikie ( u świń dzikich choroba ma przebieg utajony), a ich śmiertelność prawie zawsze wynosi 100%. Część dzików może przeżyć zakażenie, pozostając jednak nosicielami. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Mając na uwadze powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018r. przeprowadził 282 kontrole sanitarne w zakładach żywieniowo - żywnościowych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego, a także w ramach współpracy z Inspekcją Weterynaryjną przeprowadził wspólne kontrole sanitarne na czterech placach targowych zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa. W trakcie czynności kontrolnych nie stwierdzono przypadków wprowadzania do obrotu dziczyzny lub mięsa wieprzowego niewiadomego pochodzenia.

 

Opracował: Maciej Cholewa

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje:

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w okresie od 1 czerwca do 25 sierpnia 2017 r. przeprowadzili kontrole akcyjne w 31 zakładach obrotu żywnością (tymczasowe punkty sprzedaży, kioski, stragany), usytuowanych na placach targowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa.

W trakcie kontroli szczególną uwagę zwrócono m.in na warunki sprzedaży środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie oraz warunki ich przechowywania.

W 16 skontrolowanych zakładach stwierdzono uchybienia, z czego w 12 zakładach były to uchybienia natury sanitarnohigienicznej, natomiast w 4 zakładach stwierdzono uchybienia sanitarno-techniczne.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • przechowywanie środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie poza urządzeniami chłodniczymi;
 • brak do wglądu w miejscu zatrudnienia orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników pracujących w styczności z żywnością, lub brak aktualnych na dzień kontroli orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych
 • wprowadzanie do obrotu handlowego środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia oraz daty minimalnej trwałości;
 • brak prawidłowej  odzieży ochronnej,
 • brak opracowanych, wdrożonych i przestrzeganych instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP
  w zakresie prowadzonej działalności.

Natomiast do stwierdzonych uchybień sanitarno-technicznych należały:

 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny wyposażenia zakładów;
 • niewłaściwy stan sanitarno-techniczny powierzchni ścian i posadzek (powierzchnie zniszczone z ubytkami),

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości 9 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarnohigienicznej oraz sanitarno-technicznej wydanych zostało 6 decyzji administracyjnych, dodatkowo w związku z rozpoczęciem działalności żywieniowo- żywnościowej w dwóch zakładach - tymczasowe punkty sprzedaży, bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zostaną skierowane do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wnioski o ukaranie karą pieniężną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w zakładach, gdzie stwierdzono uchybienia sanitarnohigieniczne i sanitarno-techniczne zostaną przeprowadzone w najbliższym okresie kontrole mające na celu sprawdzenie zaleceń pokontrolnych lub zarządzeń decyzji administracyjnych.

 

 

Opracował: Joanna Maj

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. przeprowadzili 25 kontroli sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych (lokalach gastronomicznych, zakładach małej gastronomii oraz w obiektach ruchomych i tymczasowych) zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Skała, Pieskowa Skała, Korzkiew). Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów, a także oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 9 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 5 przypadkach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak środków do mycia rąk i ich higienicznego suszenia przy umywalkach do mycia rąk;
 • brak ekranów zatrzymujących owady w oknach pomieszczeń produkcyjnych zakładów;
 • brak bieżących zapisów wynikających z przestrzegania instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zapisów wynikających z wdrażania procedur opartych na  zasadach systemu HACCP.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarno-technicznych należały:

 • nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny powierzchni podłóg, ścian i sufitów oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach zakładów.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej 11 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej wydanych zostanie 5 decyzji administracyjnych.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania środków spożywczych w ww. zakładach oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

 

Opracowała: Aleksandra Kowalik 

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu  20 lipca 2017 r. skontrolowali 11 zakładów żywnościowo-żywieniowych  zlokalizowanych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu krakowskiego tj. nad Zalewem Budzyńskim i Zalewem Na Piaskach w Budzyniu, Cholerzynie i Kryspinowie. Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów, a także oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

W trakcie przeprowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 5 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 2 przypadkach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarno-higienicznych należały:

 • brak opracowanych, wdrożonych i przestrzeganych instrukcji z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP w zakresie prowadzonej działalności;
 • brak bieżących zapisów wynikających z przestrzegania instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz zapisów wynikających z wdrażania procedur opartych na  zasadach systemu HACCP.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarnohigienicznej nałożono 4 grzywny w drodze mandatów karnych oraz wydano polecenia pokontrolne mające na celu usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej, brakiem opracowanej i wdrożonej dokumentacji z zakresu GHP, GMP i HACCP oraz brakiem wykazu składników środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta (m.in. dań i potraw małej gastronomii, lodów porcjowanych), wydanych zostanie 5 decyzji administracyjnych.

 

 

Opracowała: Aleksandra Kowalik

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu 13 maja 2017 r. przeprowadzili 13 kontroli sanitarnych w tymczasowych punktach gastronomicznych oraz punktach sprzedaży. W trakcie kontroli dokonano oceny legalności prowadzenia działalności żywieniowo żywnościowej oraz stanu sanitarno-higienicznego skontrolowanych obiektów. W trakcie prowadzonych czynności, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w dwóch przepadkach prowadzenie działalności gastronomicznej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej. Ponadto w 8 skontrolowanych punktach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 1 przypadku stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak do wglądu w miejscu wykonywanej pracy orzeczeń lekarskich z badań przeprowadzonych dla celów sanitarno-epidemiologicznych personelu pracującego w styczności z żywnością;
 • brak czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu (otłuszczony sprzęt i wyposażenie zakładów);
 • brak środków do mycia i higienicznego suszenia rąk przy umywalkach do mycia rąk;
 • brak opracowanej i wdrożonej dokumentacji dotyczącej Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP;
 • brak bieżących zapisów z Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz zapisów wynikających z wdrażania i przestrzegania zasad systemu HACCP;
 • nieprawidłowe magazynowanie środków spożywczych;

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej 6 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie ww. nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej zostanie wydana jedna decyzja administracyjna.

Ponadto w związku z prowadzeniem działalności żywieniowo-żywnościowej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej zostaną skierowane do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dwa wnioski o ukaranie karą pieniężną.

 

Ref. Paweł Ptak

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie