Nadzór Sanitarny

Oddział Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru 
sanitarnego należy między innymi: 
 
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w 
szczególności dotyczące: 
 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków 
 • żywienia zbiorowego; 
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności; 
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami 
 • przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi 
 • mieć wpływ na zdrowie ludzi. 

czytaj dalej ...

 

Ocena stanu sanitarnohigienicznego zakładów (lokalów gastronomicznych, zakładów małej gastronomii oraz obiektów ruchomych i tymczasowych) zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Skała, Pieskowa Skała, Korzkiew) z uwzg

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniach od 4 maja do 9 czerwca 2017 r. przeprowadzili 25 kontroli sanitarnych w zakładach żywnościowo-żywieniowych (lokalach gastronomicznych, zakładach małej gastronomii oraz w obiektach ruchomych i tymczasowych) zlokalizowanych w miejscowościach turystycznych w powiecie krakowskim (Ojców, Skała, Pieskowa Skała, Korzkiew). Podczas kontroli dokonano oceny stanu sanitarno-higienicznego oraz sanitarno-technicznego obiektów, a także oceny znakowania środków spożywczych oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

W trakcie prowadzonych czynności przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w 9 skontrolowanych zakładach uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 5 przypadkach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak środków do mycia rąk i ich higienicznego suszenia przy umywalkach do mycia rąk;
 • brak ekranów zatrzymujących owady w oknach pomieszczeń produkcyjnych zakładów;
 • brak bieżących zapisów wynikających z przestrzegania instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz zapisów wynikających z wdrażania procedur opartych na  zasadach systemu HACCP.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarno-technicznych należały:

 • nieprawidłowy stan sanitarno-techniczny powierzchni podłóg, ścian i sufitów oraz stolarki okiennej w pomieszczeniach zakładów.

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej 11 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej wydanych zostanie 5 decyzji administracyjnych.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania środków spożywczych w ww. zakładach oferowanych do sprzedaży konsumentom finalnym bez opakowania lub pakowanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta bądź też pakowanych do bezpośredniej sprzedaży.

 

Opracowała: Aleksandra Kowalik 

Ocena legalności prowadzenia działalności żywieniowo – żywnościowej oraz stanu sanitarno-higienicznego tymczasowych zakładów gastronomicznych oraz punktów sprzedaży w obrębie giełdy samochodowej przy ul. Christo Botewa 6 w Krakowie

Przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w dniu 13 maja 2017 r. przeprowadzili 13 kontroli sanitarnych w tymczasowych punktach gastronomicznych oraz punktach sprzedaży. W trakcie kontroli dokonano oceny legalności prowadzenia działalności żywieniowo żywnościowej oraz stanu sanitarno-higienicznego skontrolowanych obiektów. W trakcie prowadzonych czynności, przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie stwierdzili w dwóch przepadkach prowadzenie działalności gastronomicznej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej. Ponadto w 8 skontrolowanych punktach stwierdzono uchybienia natury sanitarno-higienicznej, natomiast w 1 przypadku stwierdzono uchybienia natury sanitarno-technicznej.

Do najczęściej powtarzających się uchybień sanitarnohigienicznych należały:

 • brak do wglądu w miejscu wykonywanej pracy orzeczeń lekarskich z badań przeprowadzonych dla celów sanitarno-epidemiologicznych personelu pracującego w styczności z żywnością;
 • brak czystości i porządku w pomieszczeniach produkcyjnych zakładu (otłuszczony sprzęt i wyposażenie zakładów);
 • brak środków do mycia i higienicznego suszenia rąk przy umywalkach do mycia rąk;
 • brak opracowanej i wdrożonej dokumentacji dotyczącej Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP;
 • brak bieżących zapisów z Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej oraz zapisów wynikających z wdrażania i przestrzegania zasad systemu HACCP;
 • nieprawidłowe magazynowanie środków spożywczych;

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno-higienicznej 6 osób odpowiedzialnych ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych oraz wydano doraźne zalecenia pokontrolne mające na celu bezzwłoczne usunięcie ww. nieprawidłowości.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami natury sanitarno-technicznej zostanie wydana jedna decyzja administracyjna.

Ponadto w związku z prowadzeniem działalności żywieniowo-żywnościowej pomimo braku złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Inspekcji Sanitarnej zostaną skierowane do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dwa wnioski o ukaranie karą pieniężną.

 

Ref. Paweł Ptak

Działania przeprowadzane w obiektach obrotu żywnością w 2016 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, iż w roku 2016 w ewidencji Sekcji Obrotu Detalicznego znajdowało się 4840 obiektów, tj. sklepów, kiosków, obiektów ruchomych i tymczasowych oraz innych obiektów obrotu żywnością, spośród których skontrolowano 2308. Przeprowadzono łącznie 2981 kontroli sanitarnych, w wyniku których wydano 407 decyzji administracyjnych, w tym 6 decyzji pod rygorem natychmiastowej wykonalności. Dotyczyły one zakazu wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych z uwagi na ich niewiadome pochodzenie, brak etykietowania lub oznakowania (identyfikalności), niewłaściwe warunki ich przechowywania oraz zaniedbania natury sanitarno-higienicznej.

Za uchybienia stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych ukarano mandatami karnymi 443 osoby na łączną kwotę 58650 zł. Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli sanitarnych należały:

 • brak prowadzenia systematycznych zapisów wynikających z przestrzegania i wdrażania GHP oraz systemu HACCP,
 • nieprawidłowe warunki sprzedaży środków spożywczych nieopakowanych tj. narażenie ich na wtórne zanieczyszczenie poprzez bezpośredni kontakt z klientem,
 • nieprawidłowe warunki magazynowania i eksponowania środków spożywczych,
 • brak środków do higienicznego mycia i suszenia rąk przy umywalkach,
 • brak do wglądu w miejscu wykonywanej pracy orzeczeń dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • niewłaściwy stan powierzchni: ścian, sufitów oraz posadzek w pomieszczeniach, w których się przygotowuje, poddaje obróbce lub przetwarza środki spożywcze,
 • zniszczone, wyeksploatowane powierzchnie (wraz z powierzchniami wyposażenia) w obszarach w których pracuje się z żywnością,
 • brak bieżącej ciepłej i zimnej wody przy punktach wodnych.

W ramach Wojewódzkiego Zintegrowanego Systemu Laboratoryjnego pobrano do badań laboratoryjnych 835 próbek żywieniowych, z czego 5 zostało zakwestionowanych z uwagi na niewłaściwe cechy organoleptyczne, przekroczenie zawartości konserwantów oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wystosował do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 17 wniosków o nałożenie kary pieniężnej w związku z samowolnym poszerzeniem działalności oraz prowadzeniem działalności bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis do rejestru zakładów.

 

Wykres przedstawia grupy poszczególnych obiektów wraz z przeprowadzonymi w nich działaniami:

Działania przeprowadzone w obiektach żywienia zbiorowego otwartego w roku 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, informuje, iż w roku 2016, w tut. ewidencji znajdowało się 2945 obiektów żywienia zbiorowego otwartego (restauracje, lokale gastronomiczne, zakłady małej gastronomii, kawiarnie, bary, jadłodajnie, drink-bary).

W ramach prowadzonego nadzoru przeprowadzono w nich łącznie 2176 kontroli sanitarnych.

 

Do najczęściej powtarzających się nieprawidłowości należały:

 • niewłaściwy stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń żywnościowych,
 • brak segregacji masy towarowej w urządzeniach chłodniczych,
 • brak zapisów wynikających z realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz zasad systemu HACCP,
 • zniszczony sprzęt i wyposażenie zakładów,
 • brak środków myjących do mycia rąk i ich higienicznego suszenia przy umywalkach do mycia rąk,
 • brak szkoleń pracowników w zakresie przestrzegania podstawowych zasad higieny przy produkcji żywności,
 • brak prawidłowych warunków do przebierania się przez personel,
 • niewłaściwe znakowanie środków spożywczych oferowanych do sprzedaży bez opakowania lub pakowanych na życzenie konsumenta.

 

Za stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości 704 osoby odpowiedzialne ukarano grzywnami w drodze mandatów karnych na łączna kwotę 127 150,00 zł.

Wystosowano 499 decyzji administracyjnych, z czego 14 dotyczyło zamknięcia bądź ograniczenia produkcji lub przerwania części działalności zakładu z rygorem natychmiastowej wykonalności, w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. W dwóch obiektach wstrzymano prowadzenie działalności z uwagi na niewłaściwy stan higieniczno-sanitarny, a decyzje ograniczające działalność wydano w 12 zakładach i dotyczyły one głównie zakazu prowadzenia obróbki wstępnej warzyw okopowych i nieokopowych, jaj oraz mięsa, a także zakazu podawania do konsumpcji potraw z zastosowaniem naczyń stołowych oraz sztućców wielokrotnego użycia.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wystosował do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 11 wniosków o nałożenie kary pieniężnej w związku z prowadzeniem działalności żywieniowo-żywnościowej bez złożenia wniosku o zatwierdzenie i wpis lub samowolnym poszerzeniem działalności.

W ramach Wojewódzkiego Zintegrowanego Systemu Laboratoryjnego pobrano do badań laboratoryjnych 255 próbek, z czego 1 została zakwestionowana z uwagi na obecność Salmonelli, w związku z powyższym podjęto działania administracyjne.

Rolniczy handel detaliczny

Od 1 stycznia 2017 r. weszły  w życie przepisy umożliwiające -  obok istniejących już form sprzedaży żywności przez rolników - rolniczy handel detaliczny.

Rolniczy handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego, polegający na zbywaniu konsumentowi finalnemu, tj. konsumentowi, który nie wykorzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego, żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym

W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest, oprócz sprzedaży konsumentom finalnym, również produkcja i przetwarzanie żywności.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność w ramach handlu detalicznego żywnością były zobowiązane do rejestracji i uzyskania zatwierdzenia w drodze decyzji wydawanej przez organ PIS, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Nowe przepisy upraszczają  te zasady w odniesieniu do podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu IW lub PIS.

W celu dokonania takiej rejestracji należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów, w przypadku zamiaru prowadzenia produkcji i sprzedaży:

 • produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywności złożonej) – do właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
 • żywności pochodzenia niezwierzęcego – do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy złożyć w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

W Dzienniku Ustaw zostały ogłoszone niezbędne do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego rozporządzenia wykonawcze do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. 2016 poz. 2159);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów (Dz. U. 2016 poz. 2192);
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz. U. 2016 poz. 2161).

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach działalności rolniczy handel detaliczny należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w jego załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne). Należy przy tym podkreślić, że są to wymagania podstawowe, określające wymogi ogólne, pozostawiające dużą swobodę w ich spełnianiu – określają kryteria, które muszą być spełnione, aby został osiągnięty cel jakim jest bezpieczeństwo żywności.

W miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego umieszcza się w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta (zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r. poz. 149),:

1) napis „rolniczy handel detaliczny”;

2) dane obejmujące:

a) imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny,

b) adres miejsca prowadzenia produkcji tej żywności,

c) weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, o ile taki numer został nadany.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z art. 100 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy kto: nie umieszcza w miejscu zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oznaczenia, o którym mowa w art. 44a ust. 2, lub podaje w tym oznaczeniu informacje niepełne lub nieprawdziwe, podlega karze grzywny.

 

 

 

 

 

 

Opracował: Maciej Cholewa

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie