Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Marian WiktorF.H.U. „MARVICO”,Zygodowice, ul. Lotników 36, 34-103 Witanowice

Oferowana cena – 88 130,31 zł brutto

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

 

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Ogłoszenia wyników w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Stacji przy ul. Makuszyńskiego 9, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

Krystyna Brania Firma Handlowo -Usługowa „MAG-BUD”Tłuczań 23, 34-114 Brzeźnica

Oferowana cena – 12 915,00 zł brutto

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie

Adam Jędrzejczyk

Zapytanie ofertowe - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Stacji przy
ul. Makuszyńskiego 9.

Zakres robót obejmuje:

1)      demontaż starego chodnika z płyt od bramki wejściowej do łącznika miejsca montażu podjazdu,

2)      utwardzenie nawierzchni pod chodnik z kostki brukowej,

3)      ułożenie obrzeży betonowych,

4)      ułożenie chodnika z szarej kostki brukowej,

5)       wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - konstrukcja stalowa z systemem ażurowym z balustradą i poręczą po dwóch stronach.

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 11 sierpnia 2017 r.

Wymagana jest co najmniej 24 miesięczna gwarancja. W ofercie należy podać czas na jaki udzielania jest gwarancja na wykonanie robót.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych winien być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązujących przepisach.

Przed sporządzeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej celem wykonania obmiaru przedmiotu zamówienia i ustalenia szczegółowego zakresu robót. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z przedstawicielem Zamawiającego pod numerem telefonu  + 48 693 035 308.

Ofertę cenową prosimy przesłać faksem na nr 12 430-69-96 lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. do godziny 12.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15, podając cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym powyżej. Do oferty należy dołączyć szkic podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz podpisany projekt umowy. Umowa stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Płatność przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

 

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Przedłużenia terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania inwestycyjnego

Do wszystkich wykonawców

Dot. przedłużenia terminu składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”.

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż został przedłużony termin składania ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”.

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia 19 czerwca 2017 r. do godz. 14:00.

Zapytanie ofertowe - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników.

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji centralnego ogrzewania oraz projekt techniczny stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2. Termin realizacji przedmiotu  zamówienia do 31 sierpnia 2017 r.

3. Okres gwarancji:

Wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

4. Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1) posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonywania zamówienia;

5.  Istotne postanowienia umowy

Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określonew projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

6.  Opis sposobu przygotowania oferty

1) ofertęnależy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,

2) oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i podpisana przez osobę upoważnioną,

 

7. Miejsce i termin złożenia oferty

1) Ofertę cenową prosimy złożyć w terminie do dnia  8 czerwca 2017 r. do godziny 12.00 do siedziby Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Gazowej 15
p. 111 II piętro w kopercie opisanej w następujący sposób:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

„Modernizacja instalacji centralnego wraz z częściową wymianą grzejników w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9”

2) Oferta winna zawierać:

a) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

b) szczegółowa wycena ofert (kosztorys ofertowy),

c) zaparafowany projekt umowy,

d) odpis z rejestru przedsiębiorców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dokonany w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Maria Lisak od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 telefonicznie pod numer 12 430 70 46 w. 120 lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Inne informacje

1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono zapytanie ofertowe. Adres strony www.pssekrakow.wsse.krakow.pl

 

 

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

 

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2017  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie