Zapytanie ofertowe - sprzęt komputerowy, projektor oraz monitory

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup niżej wymienionego sprzętu komputerowego, projektora oraz monitorów według załączników tj. specyfikacji technicznej dla niżej wymienionych grup:

Grupa 1 – Komputer stacjonarny z monitorem - 1 szt.

Grupa 2 – Projektor – 1 szt.

Grupa 3 – Monitor - 1 szt.

Grupa 4 – Monitor - 1 szt.

 

Informacje dodatkowe

GWARANCJA:

  1. Dostawca zapewnia gwarancję na sprzęt komputerowy oraz projektor nie krótszą niż 24 miesiące od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  2. Dostawca zapewnia gwarancję na monitory nie krótszą niż 36 miesięcy od daty zakupu wyszczególnionej na fakturze.
  3. Dostawca nie jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu zastępczego na okres naprawy gwarancyjnej.
  4. Dostawca nie ma prawa stosować plomb uniemożliwiających otworzenie wnętrza obudowy komputera.
  5. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej gwarancji uruchomieniowej dla wszystkich grup w systemie DOA (dead-on-arrival), w ramach której na podstawie protokołu odbioru, wymieni dostarczony niesprawny sprzęt na nowy w terminie do 3 dni roboczych bez uruchamiania procedury serwisowej. Sprawdzenie sprzętu przez Zamawiającego odbędzie się w dniu dostawy do siedziby Zamawiającego.
  6. Składając ofertę należy podać na jaki okres udziela się gwarancji.

DOSTAWA: Dostawca zapewnia na swój koszt dostawę sprzętu komputerowego, projektora oraz monitorów na adres: PSSE w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków w terminie określonym przy podpisaniu finalnej umowy.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu  
(12) 430 69 96 w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2018 r. godz. 11:30.

Składając ofertę należy podać termin w jakim dostawa może zostać zrealizowana.

KONTAKT:

Informacji w sprawie specyfikacji technicznej sprzętu udziela Pan Tomasz Nowakowski pod numerem telefonu (12) 644 91 33 wew.168 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGI: Oferty będą rozpatrywane w czterech grupach. Dopuszcza się złożenie ofert częściowych.

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, uprzejmie informuje, iż w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na świadczenie usług telefonii stacjonarnej, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta następującej firmy:

ENTER T&T Sp. z o. o. Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań
cena brutto – 24 206,40zł

 

Dziękujemy za wzięcie udziału w zapytaniu ofertowym.

Informacja z otwarcia ofert - „Usługi pocztowe na rok 2018”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro, na „Usługi pocztowe na rok 2018”.

Na realizację całości przedmiotu zamówienia Zamawiający -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zamierza przeznaczyć kwotę 200 000,00 złotych brutto, w tym na realizację zamówienia „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” kwotę 70 000,00 złotych brutto, natomiast na realizację zamówienia „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” 130 000,00 złotych brutto.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w dniu 25 stycznia 2018 r. dokonała otwarcia ofert, które wpłynęły do postępowania na wyżej wymieniony przedmiot zamówienia.

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Oferta nr 1 – LANDE Sp. z o. o.ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków – cena brutto 67 089,17 złotych.

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 119 441,30 złotych.

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 117 708,60 złotych.

Realizacja całości zamówienia:

Oferta nr 2 – Poczta Polska S. A.ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa – cena brutto 237 149,90 złotych.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Usługi pocztowe na rok 2018”

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotychrównowartość kwoty 750 000 euro na „Usługi pocztowe na rok 2018”.

Zamawiający -Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi pocztowe na rok 2018” w zakresie „Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa” oraz „Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa” jako najkorzystniejsza oferta, zostały wybrane oferty złożone przez Wykonawców:

Pakiet I - świadczenie usługi pocztowej na terenie miasta Krakowa

Oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą LANDE Sp. z o. o. ul. Murarska 19/36, 31-311 Kraków.

Pakiet II - świadczenie usługi pocztowej poza terenem miasta Krakowa

Oferta złożona przez Wykonawcę pod nazwą Poczta Polska S. A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług telefonii stacjonarnej

Na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie ul. Gazowa 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w zakresie opłat abonamentowych oraz stawek za połączenia lokalne, międzymiastowe, komórkowe i międzynarodowe dla 21 linii analogowych. Jedna z linii analogowych obsługuje 6 numerów telefonicznych.

1. Świadczenie usług telekomunikacyjnych będzie obejmowało:

• połączenia lokalne,

• połączenia międzystrefowe,

• połączenia do sieci komórkowych,

• połączenia międzynarodowe,

• zapewnienie transmisji dla faksu,

• połączenia pozostałe (połączenia do biura numerów, teleinformatyczne, itp.)

• połączenia bezpłatne do służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy posiadających numery skrócone tj.: 112, 999, 998, 997, 994, 992, 993, 991, 986, 985, 984,  automatyczne serwisy informacyjne, infolinie 0-800;0-801;0-804; linie informacyjne, 91XX;93XX;95XX.

• prezentacja numeru itp.

• automatyczny wybór numeru prefiksu operatora.

2. Zamawiający zachowuje dotychczasowe numery telefoniczne. Wykonawca zapewni przeniesienie do własnej sieci, dotychczasowych numerów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego z zachowaniem numerów (bez przerw w świadczeniu usług).

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszystkich kosztów związanych z ofertą. Opłaty te powinny znaleźć się w tabeli w pozycji „Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe”.

4. Zapewnienie stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej drogą kablową. Usługi nie mogą być świadczone z użyciem technologii alternatywnych np. drogą radiową oraz przez internet, technologią VOIP.

5. Świadczenie usługi w systemie naliczania sekundowego.

6. Brak opłaty za niezrealizowane połączenia.

7. Brak opłaty za rozpoczęcie połączeń.

8. Sporządzanie i dostarczanie Zamawiającemu szczegółowych wykazów realizowanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych w formie bilingu za dany okres rozliczeniowy lub udostępnienie wykazu bieżących i archiwalnych połączeń poprzez strony www.

Szacowany przez Zamawiającego miesięczny czas połączeń objętych niniejszym zamówieniem będzie wynosić 7000 minut.

Rodzaj usługi

Jednostkowy koszt miesięczny netto w zł za 1 linię/min połączenia

Ilość linii/ ilość minut

Całkowity koszt miesięczny netto w zł

Całkowity koszt w okresie 24 miesięcy netto w zł

Podatek

VAT

Całkowity koszt w okresie 24 miesięcy brutto w zł

Opłata abonamentowa* za linie analogowe

 

26

 

 

 

 

Opłata abonamentowa* za pakiet minut

 

7 000

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

Inne koszty - opłaty jednorazowe oraz pozostałe

 

 

 

RAZEM koszty abonamentów oraz opłat pozostałych

 

 

 

 

* Opis usługi abonamentowej:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Ofertę cenową prosimy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem na nr (12) 430-69-96 w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godziny 11.00 lub złożyć osobiście w siedzibie Stacji przy ul. Gazowej 15.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na okres 24 miesięcy.

Osoba uprawniona do kontaktów – Maria Lisak, tel. 12  430 70 46 wew. 120.

 

Ogłoszenie wyników w sprawie zapytania ofertowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej <Kliknij tutaj>

 

wyk. Maria Lisak tel. (12) 430-70-46 w. 120

Kontakt

Dziennik Podawczy
tel. centrala:
(12) 644-91-33,
(12) 644-93-72,
(12) 644-99-64,
(12) 684-40-35,
(12) 684-40-99;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

2018  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie